اجتماعات مدنی و حقوق بشر

حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها

معیارهای بین المللی

اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 20 (1)
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: مواد 21 و 22
جنرال کامنت  25  کمیته حقوق بشر (مشارکت در امور عمومی و حق رای)
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ماده 8
 
کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشکال تبعیض نژادی: 4 و 5 (بخش هشتم)

  کنوانسیون رفع هر گونه  تبعیض علیه زنان: ماده 7 

کنوانسیون حقوق کودک: ماده 15
کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنها: ماده 26

کنوانسیون بین المللی حمایت از ناپدید شدن اجباری: ماده 24

  مقاوله نامه شماره  87سازمان بین المللی کار در مورد آزادی سندیکایی
   
مقاوله نامه 98 سازمان بین المللی کار
   مقاوله نامه 
شماره 135 سازمان بین المللی کار
   
اعلامیه مدافعان حقوق بشر (اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی): ماده (5)

 

معیارهای منطقه ای

منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم: مواد 10 و 11
 منشور آفریقایی در مورد حقوق  کودک: ماده 8
 اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان: مواد 21 و 22
 
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: ماده 15 و 16
 
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: ماده 11
 
منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا: ماده 12

   سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE) شورای کمیسیون اروپا برای دموکراسی را از طریق قانون (کمیسیون ونیز): راهنمایی هایی در آزادی تجمع مسالمت آمیز (2 نسخه)
 
سازمان امنیت و همکاری اروپا / کمیسیون ونیز: راهنمایی هایی در تنظیم حزب سیاسی

برای مشاهده اسناد مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 10 تير 1391

ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب اعتراضات مسالمت آمیز

شورای حقوق بشر،
با تأکید مجدد بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،با تأکید مجدد بر آنچه که مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند برای  ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون  هیچ گونه تمایز ی مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر وضعیت ها،با یادآوری  قطعنامه های شورای حقوق بشر  12/16، در 2 اکتبر 2009 و 16/4 در 24 مارس 2011، در مورد آزادی عقیده و بیان ، 15/21، 30 سپتامبر 2010 در حقوق مربوط به آزادی تجمعات مسالمت آمیز ،  قطعنامه 17/120، در  17 ژوئن 2011،  درراستای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب اعتراضات مسالمت آمیز،همچنین با یادآوری بیانیه حق و مسئولیت افراد، گروهها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی،اذعان به این مطلب می نماید که شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز می تواند به شکل مهمی اعمال حقوق مربوط به آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها و آزادی بیان و مشارکت در اداره امور عمومی تلقی گردد "،

 

برای مشاهده قطعنامه مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 27 خرداد 1391

قطعنامه 15/21 شورای حقوق بشر

 قطعنامه پذیرفته شده توسط شورای حقوق بشر در مورد حقوق تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها که مجددا تاکید می نماید  که هر فردی  حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها را دارد و کسی نمی تواند فردی را مجبور به پیوستن به اجتماعی نماید ضمنا این حقوق برای بهره مندی هر چه بیشتر حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موثر می باشد

 

برای مشاهده قطعنامه مذکور اینجا را کلیلک نمایید

شنبه 9 مهر 1390

تفکیک درگیری مسلحانه از شورش

در کنفرانس دیپلماتیک 1949

اگر چه اشارات مفیدی برای تفکیک درگیری های مسلحانه اصیل از اعمال راهزنی یا شورش های سازمان یافته و کوتاه مدت به دست می دهد  این ضوابط اماره ای بیش نیستند و بدین جهت یک مناقشه داخلی می تواند حتی بدون تامین هیچ یک از ضوابط مذکور نیز موجد یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی در معنای ماده 3 مشترک باشد

 

 

برای مشاهده متن کنفرانس اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 4 مهر 1390

کتاب راهنما: قانون عدم تبعیض اروپایی

در  بخش سوم ، بند دوم از مبحث پنجم این بخش ؛ حقوق آزادی بیان و اجتماعات و تجمعات  عنوان گردیده است. با تاکید بر این مطلب که یکی از اهداف اصلی شورای اروپا ، ترویج دموکراسی می باشد حقوق فوق مورد بررسی قرار گرفته است

برای مشاهده کتاب مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 21 شهریور 1390

صورت جلسات مجلس ملی کنیا

در حال حاضر بسیاری از قوانین در این کشور برای حمایت از حقوق شهروندان است ؛ لکن زمانی که بر عملکرد نیروهای پلیس نگاه می کنید این حمایت ملموس نیست ؛ بالخص در زمینه حقوق و آزادی تجمعات و تشکلهای و آزادی بیان

برای مشاهده اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 21 شهریور 1390

قانون شورش

 

این قانون در سال 1714 ، اولین سال حکومت جورج اول تصویب گردید. در این قانون ذکر گردیده است : ضابطین اجرای قانون در زمان شورش مرتکب صدمه و کشتن آشوبگران در حین اعتراضات گردند از پیگرد قانونی معاف هستند. این قانون در سال 1973 لغو گردید

1

برای مشاهده کتاب مذکور اینجا را کلیلک نمایید

دوشنبه 21 شهریور 1390

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

 طبق ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  ، کشورهای طرف میثاق متعهد میشوند که مراتب زیر را تضمین نمایند: حق هر کس به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذی ربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمی توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی و نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.

برای مشاهده سند مذکور اینجا را کلیلک نمایید

 

 

ﺳﻪشنبه 8 شهریور 1390

مقاوله نامه شماره 98سازمان بین المللی کار

 این مقاوله نامه که با نام مقاوله نامه درباره حق تشکیل سازمان و مذاکره دسته جمعی در سال 1949 و یک سال پس از مقاوله نامه شماره 87 به تصویب رسید. همانند مقاوله نامه 87 ، در مقاوله نامه 98 نیز پیش بینی شده است که کشورهای عضو سازمان باید ، در صورت لزوم و با در نظر گرفتن شرایط داخلی خود تشکیلات مناسبی برای تامین احترام به حقوق سندیکایی مندرج در دو مقاوله نامه بوجود آورند

 

برای مشاهده سند مذکور اینجا را کلیلک نمایید

ﺳﻪشنبه 1 شهریور 1390

گزارش 348 کمیته آزادی تشکل سازمان بین المللی کار

دوشنبه 24 مرداد 1390

مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

مقاوله نامه شماره 87 درباره آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی مصوب 1948 برای تضمین اجرای آزادانه حقوق مزبور اصولی را مقرر می دارد.

اینجا را کلیلک نمایید 

 

 

یکشنبه 23 مرداد 1390

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

یکشنبه 9 مرداد 1390

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی

یکشنبه 9 مرداد 1390

اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد و گروهها و سازمانهای اجتماعی ترویج و بهبود حقوق و آزادیهای بنیادین بشر

یکشنبه 9 مرداد 1390

منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها

یکشنبه 9 مرداد 1390

میثاق حقوق مدنی و سیاسی

یکشنبه 9 مرداد 1390

اصول بین المللی استفاده از اسلحه و زور توسط ضابطین قانون

یکشنبه 9 مرداد 1390

اعلامیه جهانی حقوق بشر

شنبه 8 مرداد 1390

اصول سیراکوزا

 اصول سیراکوزا بیانگر حدود قابل اعمال در اجرای حق های بشری است، علت تصویب اصول سیراکوزا ، نگرانی کمیته حقوق بشر راجع به تفسیر صحیحی از محدودیت های حق های بشری و تعلیق حقوق قابل تعلیق مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر اساس اهداف و مقاصد میثاق بود

برای مشاهده اصول سیراکوزا اینجا را کلیلک نمایید 

شنبه 8 مرداد 1390

حیطه فعالیت

حق انسان ها بر شکل دهی یا مشارکت در فعالیت های مختلف تشکل های مدنی و هم چنین حق انسان ها به برگزاری یا مشارکت در تجمع های مسالمت آمیز ازجمله حقوق شناخته شده در موازین حقوق بشر معاصرهستند. انعکاس تحولات نظری و عملیِ دارای ابعاد تخصصی حقوقی مربوط به این دو حق، محور عمده اطلاع رسانی وبلاگ حاضر خواهند بود، با این امید که در گسترش آگاهی های عمومی برای ارتقاء حقوق بشر مؤثر واقع شود.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط