مجازات اعدام

دوشنبه 23 فروردین 1395 توسط: CRIMJUSTIC

در این پایان نامه به  سیرتاریخی تحول مجازات اعدام در ایران و جهان پرداخته شده است.

 

نیم نگاهی به پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

بررسی تطبیقی مجازات اعدام از دیدگاه فقهی و حقوقی و مقایسه آن باقوانین کیفری بین الملل

دوشنبه 23 فروردین 1395 توسط: CRIMJUSTIC

 

مجازات اعدام ،شدید ترین مجازاتی است که در قوانین جزایی در راس تمام مجازات ها قرار میگیرد ،اعدام مجازاتی جنایی،ترهیبی وترذیلی به شمار میرود که هدف از آن طرد ابدی بزهکارانی است که مرتکب مهمترین جرایم شده اند و برای جامعه میتوانند خطر بزرگی محسوب شوند .با سیر ترقی و پیشرفت تمدن ، دایره مجازات اعدام در قوانین جزایی محدودتر و برای معدودی از جرایم مانند قتل عمدی و یا جرایم علیه امنیت کشور حکم به مجازات اعدام داده می شد. و در حال حاضر کشورهای زیادی مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند یا در عمل نسخ کرده اند.

نیم نگاهی به پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

بررسی تطبیقی مجازات اعدام از دیدگاه فقهی و حقوقی و مقایسه آن باقوانین کیفری بین الملل

دوشنبه 23 فروردین 1395 توسط: CRIMJUSTIC

 

مجازات اعدام ،شدید ترین مجازاتی است که در قوانین جزایی در راس تمام مجازات ها قرار میگیرد ،اعدام مجازاتی جنایی،ترهیبی وترذیلی به شمار میرود که هدف از آن طرد ابدی بزهکارانی است که مرتکب مهمترین جرایم شده اند و برای جامعه میتوانند خطر بزرگی محسوب شوند .با سیر ترقی و پیشرفت تمدن ، دایره مجازات اعدام در قوانین جزایی محدودتر و برای معدودی از جرایم مانند قتل عمدی و یا جرایم علیه امنیت کشور حکم به مجازات اعدام داده می شد. و در حال حاضر کشورهای زیادی مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند یا در عمل نسخ کرده اند.

نیم نگاهی به پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

بزه‌دیدگی زنان در نظام كیفری ایران و اسناد بین‌المللی

شنبه 4 مهر 1394 توسط: CRIMJUSTIC

 

نقض حقوق زنان در قالب خشونت علیه انان با تمامی اشکال و صورتش یکی از عوامل انقلاب ها و جنبش هایی بوده است که نه فقط به یک سری تحقیقات بزه دیده شناسی صرف بلکه به اقداماتی روی اورده اند که حمایت هایی قانونی و اجتماعی ،اقتصادی را برای زنان بزه دیده در پی داشته است.

مشاهده پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

اصول حاکم بر رسیدگی کیفری قبل از محاکمه در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر

شنبه 4 مهر 1394 توسط: CRIMJUSTIC

تفکیک مرحله پیش از محاکمه (تحقیقات)از مرحله محاکمه از میراث نظام دادرسی تفتیشی است. مرحله پیش از محاکمه شاید مهمترین مرحله دادرسی کیفری باشد،چرا که پایه و اساس دادرسی کیفری در این مرحله بنا نهاده میشود.

مشاهده پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

اخذ اقرار با شکنجه و تطبیق آن با حقوق بشر و حقوق داخلی

شنبه 4 مهر 1394 توسط: CRIMJUSTIC

 

اهمیت این کار تحقیقی از اینجا نشات خواهد گرفت که تعارض بین دو امر مهم حفظ نظام و یا احقاق اشخاص وتعرض به تمامیت جسمانی اشخاص را چگونه میتوان مورد بررسی قرار داد و نتیجه مناسب گرفت.

مشاهده پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

اجرای احكام كیفری ایران از منظر قانون و فقه و موازین حقوق بشر

شنبه 4 مهر 1394 توسط: CRIMJUSTIC

در این پایان نامه احکام کیفری ایران و نیز اجرای آنها و موازین حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند، وسپس احکام کیفری ایران با مقررات حقوق بشر مورد مقایسه و تطبیق قرار میگیرند و موارد اشتراک وافتراق آنها بیان می گردد.

مشاهده پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

زیرساخت‌های جرم‌زدایی منصفانه در حقوق كیفری ایران و فقه امامیه

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

جرم زدایی منصفانه عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زایل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص با بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اعمال کنترل های غیر کیفری است .از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرایند تغییر است که دوسویه دارد : سویه نخست نهاد عدالت کیفری و سویه دوم ، نهاد های غیر کیفری

نیم نگاهی به پایان نامه

مشاهده نظرات - 0 |

م‍ب‍ان‍ی‌، اص‍ول‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌

شنبه 28 شهریور 1394 توسط: CRIMJUSTIC

پرسش اساسی و مهم در این رساله این است که چرا و چه نوع رفتاری توسط قانونگذار جرم تلقی میشود ؟مبانی و اهداف جرم انگاری چیست ؟بر اساس چه نظریه ای منع یا الزام کیفری رفتار ی مشروعیت پیدا کرده و توجیه میشود ؟مرز میان پاسخ کیفری که شناسنامه ی جرم بودن رفتار است با سایر پاسخ های غیر کیفری اعم از رسمی و نارسمی کجاست و چگونه باز شناخته میشود؟

نیم نگاهی به رساله

مشاهده نظرات - 0 |