اساسنامه اصلاح شده دادگاه بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق (قسمت دوم)

جمعه 26 اسفند 1390 توسط: CRIMJUSTIC

ماده 13 شرایط قضات

قضات دائمی و غیر دائمی دعوا، افرادی با خصلت های عالی اخلاقی، عدالت و امانت خواهند بود که دارای تمامی شرایطی باشند که در کشور متبوعشان برای انتصاب به عالی ترین سمت های قضایی لازم است. در ترکیب کلی شعب و بخش های شعب بدوی اهمیت لازم به تجربه قضات در زمینه حقوق کیفری، حقوق بین المللی از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و قواعد حقوق بشر به عمل خواهد آمد.

ماده 13 مکرر انتخاب قضات دائمی

1- چهارده نفر از قضات دائمی دادگاه بین المللی توسط مجمع عمومی از لیست پیشنهادی شورای امنیت به طریق ذیل انتخاب خواهند شد:

الف) دبیر کل از دولت های عضو سازمان ملل متحد و دولت های غیر عضوی که دارای هیئت دائمی مأمور نظارت  در مقر اصلی سازمان ملل متحد هستند، دعوت می نماید که نامزدهای خود را برای قضاوت در دادگاه بین المللی، معرفی کنند؛

ب) ظرف 60 روز از تاریخ دعوت دبیر کل، هر دولتی می تواند حداکثر تا دو کاندید را که دارای شرایط مذکور در ماده 13 باشند را معرفی کند، هیچ یک از آنها نباید با دیگری تابعیت مشترک داشته باشند، و هیچ یک از آنها همان تابعیتی را نداشته باشد که یک قاضی عضو شعبه تجدید نظر و یا یکی از قضات دائمی که برابر ماده 12 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه اشخاصی که مسئول ارتکاب نسل زدایی و دیگر تخلفات عمده ارتکاب یافته از حقوق بشردوستانه بین المللی در رواندا و یا اتباع رواندا که مسئول ارتکاب تخلفات مزبور در کشورهای همسایه و در فاصله اول ژانویه تا 31 دسامبر 1994 بوده اند (از این پس دادگاه بین المللی رواندا) برای تصدی قضاوت منصوب یا انتخاب شده اند، آن تابعیت را داراست؛

پ) دبیرکل اسامی نامزد های دریافتی را به شورای امنیت ارسال خواهد کرد. شورای امنیت از اسامی نامزد های دریافتی فهرستی که حاوی اسامی حداقل 28 و حداکثر 42 داوطلب باشد، تهیه خواهد کرد و در این امر توجه لازم را به توزیع جغرافیایی صحیح که شامل نمایندگان نظام های اصلی حقوقی جهان باشد، خواهد داشت؛

ت) رییس شورای امنیت فهرست اسامی نامزدها را نزد ریس مجمع عمومی ارسال می نماید. از این فهرست، مجمع عمومی چهارده قاضی دائمی دادگاه بین المللی را انتخاب خواهد کرد. داوطلبانی که اکثریت مطلق آراء دولت های عضو سازمان ملل متحد و دولت های غیر عضوی که دارای هیئت دائمی مأمور نظارت در مقر اصلی سازمان ملل متحد هستند را کسب کرده اند، منتخب اعلام می شوند. اگر دو نامزد با تابعیت یکسان اکثریت لازم آراء را به دست آورند، فردی که رأی بیشتری کسب کرده است، منتخب می گردد.

2- چنانچه پس از انتخاب یا انتصاب قضات دائمی برای شعب دادگاه، مطابق این ماده، پستی بلا تصدی گردد، دبیر کل پس از مشورت با رییس شورای امنیت و رییس مجمع عمومی، فردی را که دارای شرایط مذکور در ماده 13 اساسنامه باشد، برای باقیمانده دوره تصدی مربوطه منصوب خواهد نمود.

3- انتخاب قضات دائمی که مطابق مقررات این ماده انجام می شود، برای یک دوره چهارساله خواهد بود. شرایط و کیفیت خدمت آنها همان است که برای قضات دیوان بین المللی دادگستری مقرر می باشد. امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد.

ماده 13 انتخاب و انتصاب قضات غیر دائم

قضات غیر دائم دادگاه بین المللی را مجمع عمومی از فهرستی که شورا امنیت تهیه کرده است، به طریق ذیل انتخاب خواهد کرد:

الف) دبیر کل از دولت های عضو سازمان ملل متحد و دولت های غیر عضوی که دارای هیئت دائمی مأمور نظارت  در مقر اصلی سازمان ملل متحد هستند، دعوت می نماید که نامزدهای خود را برای انتخاب قضات غیردائمی در دادگاه بین المللی، معرفی نمایند؛

ب) ظرف 60 روز از تاریخ دعوت دبیر کل، هر دولتی می تواند حداکثر تا 4 کاندید را که دارای شرایط مذکور در ماده 13 باشند را معرفی نماید، و در این امر توجه لازم را به اهمیت ارائه منصفانه ای از اسامی داوطلبان زن و مرد خواهد داشت.

پ) دبیرکل اسامی نامزد های دریافتی را به شورای امنیت ارسال خواهد کرد. شورای امنیت از اسامی نامزد های دریافتی فهرستی که حاوی اسامی حداقل 54 کاندید باشد را تهیه خواهد کرد. در این باره، توجه لازم را به این امر خواهد داشت که نمایندگانی از همه نظام های اصلی حقوقی جهان در فهرست باشند و اهمیت توزیع منصفانه جغرافیائی را از یاد نخواهد برد.

ت) رییس شورای امنیت فهرست اسامی نامزدها را نزد ریس مجمع عمومی ارسال می نماید. از این فهرست، مجمع عمومی بیست و هفت قاضی غیر دائمی دادگاه بین المللی را انتخاب خواهد کرد. داوطلبانی که اکثریت مطلق آراء دولت های عضو سازمان ملل متحد و دولت های غیر عضوی که دارای هیئت دائمی مأمور نظارت در مقر اصلی سازمان ملل متحد هستند را کسب کرده اند، منتخب اعلام می شوند.

ث) قضات غیر دائمی برای یک دوره چهارساله انتخاب می شوند و امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد.

2- در طول هر دوره، دبیر کل بنا بر درخواست رییس دادگاه بین المللی قضات غیردائمی را به منظور اشتغال به خدمت در شعب دادگاه بدوی در ارتباط با یک یا چند محاکمه برای مدتی که مجموعا کمتر از سه سال باشد منصوب خواهد کرد. هر گاه رییس دادگاه بین المللی انتصاب دادرس ویژه ای را تقاضا کند، ضوابط مذکور در ماده 13 این اساسنامه را راجع به ترکیب شعب و بخش های شعب بدوی و ملاحظات مذکور در قسمت (b) و  (c) بند 1 فوق الذکر و و شمار آرایی که قاضی غیردائم در مجمع عمومی کسب کرده است را در نظر خواهد گرفت.

ماده 13 مکرر 3 جایگاه قضات غیر دائم

1- قضات غیر دائم در مدتی که به خدمت دادگاه بین المللی منصوب می شوند:

الف) با اعمال تغییرات لازم از همان شرایط و کیفیت خدمت که قضات دائمی بهرمند هستند برخوردار خواهند بود؛

ب) در رابطه با بند 2، همان اختیارات قضات دائمی دادگاه بین المللی را خواهند داشت؛

پ) از همان مزایا، مصونیت ها، معافیت ها و تسهیلات سایر قضات دادگاه بین المللی بهرمند خواهند بود؛

ت) از اختیارات قضایی در رسیدگی پیش از محاکمه در پرونده ها برخوردار خواهند بود، به استثنای مواردی که برای محاکمه انتصاب گردیده باشند.

2- قضات غیر دائم در مدتی که به خدمت دادگاه بین المللی منصوب می شوند:

الف) نمی توانند به عنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده در انتخابات رییس دادگاه بین المللی یا رییس شعبه بدوی مطابق ماده 14 این اساسنامه شرکت کنند؛

ب) از این اختیارات محرومند:

 یک) در تصویب مقررات آیین دادرسی و ادله مربوط به ماده 15 اساسنامه شرکت کنند، گرچه قبل از تصویب مقررات با آنان مشورت خواهد شد؛

دو) کیفرخواست مذکور در ماده 19 را مورد بازبینی قرار دهند؛

سه) با رییس دادگاه در ارتباط با مأمور نمودن قضات پیرو ماده 14 و یا در ارتباط با عفو یا تخفیف مجازات موضوع ماده 28 مشورت کنند؛

3- باوجود بند 1 و 2 فوق الذکر، قاضی غیر دائمی که به عنوان قاضی ذخیره انتخاب می شود، در طول چنین دوره ای او چنین خدمت می کند:

الف) با اعمال تغییرات لازم از همان شرایط و کیفیت خدمت که قضات دائمی بهرمند هستند برخوردار خواهند بود؛

ب) از همان مزایا، مصونیت ها، معافیت ها و تسهیلات سایر قضات دادگاه بین المللی بهرمند خواهند بود؛

پ) از اختیارات قضایی در رسیدگی پیش از محاکمه در پرونده ها برخوردار خواهند بود، به استثنای مواردی که برای محاکمه انتصاب گردیده باشند و به قصد بهرمندی از امتیازات مربوط به بند 2. از همان اختیارات قضات دائمی بهرمند می باشند.

4- چنانچه قاضی ذخیره جایگزین قاضی گردد که از ادامه رسیدگی ناتوان است، او از آن زمان برخورادار از مقررات بند 1 فوق الذکر خواهد بود.

ماده 14 مقامات و اعضای شعب

1- قضات دائمی دادگاه بین المللی از میان خود یکی را به عنوان رییس دادگاه انتخاب خواهند کرد.

2- ریس دادگاه بین المللی عضو شعبه تجدید نظر خواهد بود و بر رسیدگی های آن شعبه نظارت خواهد شد.

3- بعد از مشورت با قضات دائمی دادگاه بین المللی، رییس دادگاه چهار نفر از قضات دائمی را که بر طبق ماده 13 مکرر انتخاب یا انتصاب شده اند، برای رسیدگی در شعبه تجدیدنظر و نه نفر از ایشان را برای قضاوت در شعب بدوی مأمور نماید.

4- دو نفر از قضات دائمی که بر طبق ماده 12 اساسنامه دادگاه بین المللی رواندا انتخاب یا منصوب شده اند، توسط رییس دادگاه مزبور در مشورت با رییس دادگاه بین المللی به عنوان اعضای شعب تجدید نظر و قضات دائمی دادگاه بین المللی گمارده خواهند شد.

5- رییس کل پس از مشورت با قضات دائمی دادگاه بین المللی، قضات غیردائمی را که ممکن است در زمان های مختلف به خدمت دادگاه بین المللی منصوب شوند، به شعب بدوی اعزام خواهد نمود.

6- هر قاضی تنها در شعبه ای می تواند خدمت کند که در آن شعبه مأمور شده است.

7- قضات دائمی هر شعبه بدوی، یک نفر از میان خود را به عنوان رییس دادگاه انتخاب خواهند کرد که بر کل فعالیت های شعبه بدوی نظارت خواهد کرد.

ماده 15 مقررات آیین دادرسی و ادله

قضات دادگاه بین المللی، مقررات آیین دادرسی و ادله را تصویب خواهند کرد تا رسیدگی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی به محاکمات و درخواست های تجدیدنظر، پذیرش ادله، محافظت از قربانیان و شهود و دیگر امور مقتضی بر اساس آن انجام شود.

ماده 16 دادستانی

1- دادستانی عهده دار تحقیق و تعقیب اشخاصی است که مسئول تخافات عمده ارتکاب یافته از حقوق بشر دوستانه بین المللی درسرزمین يوگسلاوى سابق از سال 1991 به بعد بوده اند.

2- دادستانی به عنوان رکن مستقلی از دادگاه بین المللی  فعالیت خواهد نمود. او از هیچ دولت یا مقام و مرجعی دیگر درخواست دستور العمل نکرده و دستور العمل هم دریافت نمی کند.

3- اداره دادستانی متشکل از دادستان و به تعداد لازم دارای کارمندان و مأموران واجد شرايط خواهد بود.

4- دادستان با پیشنهاد دبیرکل توسط شورای امنیت انتخاب می شود. او می بایست واجد خصایص عالی اخلاقی و دارای عالی ترین سطح صلاحیت و تجربه در تحقیقات و تعقیبات مربوط به امور کیفری باشد.

5- کارمندان و مأمورین اداره دادستانی به پبشنهاد دادستان توسط دبیرکل منصوب می گردند.

ماده 17 دبیرخانه

1- دبیرخانه مسئول امور اداری و خدماتی دادگاه بین المللی خواهد بود.

2- دبیرخانه متشکل از رییس دبیرخانه و به تعداد لازم مأموران و کارمندان واجد صلاحیت خواهد بود.

3- رییس دبیرخانه توسط دبیرکل پس از مشورت با رییس دادگاه بین المللی منصوب می شود. او برای یک دوره چهارساله خدمت می کند و امکان انتصاب مجدد او نیز وجود دارد. شرایط و کیفیت خدمت رییس دبیرخانه همان است که برای معاون دبیرکل در سازمان ملل متحد مقرر است.

4- کارمندان دبیرخانه پس از پیشنهاد رییس دبیرخانه توسط دبیرکل منصوب می شوند.

ماده 18 تحقیقات و تهیه و تنظیم کیفرخواست

1- دادستان به اقتضای اختیارات ناشی از سمت خود یا بر اساس اطلاعات به دست آمده از هر منبعی مخصوصاّ دولت ها، ارکان سازمان ملل متحد، سازمان های بین الدولی، یا سازمان های دولتی تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد. دادستان اطلاعات به دست آمده یا دریافتی را مورد ارزیابی قرار داده و مشخص خواهد نمود که آیا دلایل و مستندات کافی برای تعقیب وجود دارد یا خیر.

2- دادستان اختیار تحقیق از مظنونین، قربانیان و شهود را خواهد داشت تا به جمع آوری ادله پرداخته و تحقیقات محلی را انجام دهد. دادستان در انجام وظایف خود می تواند در موارد مقتضی از مقامات دولتی مربوطه درخواست همکاری نماید.

3- در صورت بازجویی، مظنون از کمک وکیل یا مشاور حقوقی به انتخاب خود برخوردار خواهد بود، از جمله حق دارد در هر مورد بازجویی در صورت عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه ها بدون پرداخت پول از کمک وکیل یا مشاور حقوقی مختص به خود استفاده نماید، همچنین حق دارد در صورت لزوم، مطالب به زبانی که او متوجه می شود و صحبت می کند ترجمه شود.

4- به مجرد تشخیص اینکه (دلایل گناهکاری متهم در) پرونده علی الظاهر وجود دارد، دادستان کیفرخواستی تنظیم می نماید که مشتمل بر بیان مختصری از ادله و حقایق و شرح جرم یا جرایمی است که متهم بر اساس اساسنامه برای آن مسئول است. کیفرخواست به قاضی یکی از شعب بدوی فرستاده خواهد شد.

ماده 19 بازبینی کیفرخواست

1-قاضی شعبه بدوی که کیفرخواست نزد او فرستاده شده است، آن را مورد بررسی و بازبینی قرار می دهد. در صورتی که قاضی قانع شود که ادله و مدارک دادستان علی الظاهر بر وقوع جرم دلالت دارد، کیفر خواست را تأیید خواهد نمود. در صورتی که قانع نگردد، کیفرخواست رد می گردد.

2- به محض تأیید کیفرخواست، قاضی می تواند در صورت تقاضای دادستان، دستورها و قرارهای مربوط به دستگیری، بازداشت، تسلیم یا انتقال اشخاص و یا هر دستور دیگری را که ممکن است برای محاکمه لازم باشد، صادر نماید.

 

مشاهده نظرات - 1 |