عدالت ترمیمی دیدگاه نوین عدالت کیفری

چهارشنبه 27 اسفند 1393 توسط: CRIMJUSTIC

ظهور مفهوم عدالت ترمیمی حاصل تحول  درنگرش ها و دیدگاه های عمومی حقوقدانان کیفری ،جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر جزا و سرکوب وعدالت کیفری مبتنی بر اصلاح و تربیت است...

دیدن مقاله

مشاهده نظرات - 0 |