یکشنبه 15 بهمن 1391

گزارش جدید سازمان ملل: میلیون ها کارگر خانگی در جهان از حمایت های تامین اجتماعی بی بهره اند

بر اساس گزارش سازمان  ملل که روز چهارشنبه انتشار یافت میلیون ها کارگر خانگی در سراسر جهان از حمایت های قوانین عمومی کار بهره نمی برند و شدیدا نسبت به استثمار آسیب پذیر هستند. این گزارش از کشور ها می خواهد حمایت های تامین اجتماعی را به این کارگران ارائه دهند.ساندار پولاسکی معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار ملل متحد می گوید کارگران خانگی در بسیاری از کشور ها غالبا ساعات بیشتری نسبت به سایر کارگران کار می کنند واز استراحت هفتگی بی بهره اند، همچنین از حقوق و مزایا ی برابربا سایر کارگران سود نمی برند.بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، 52 میلیون کارگر در جهان به عنوان کارگران خانگی کار می کنند که از این تعداد، نفرات زیادی مرد بوده که به عنوان باغبان، راننده و پیش خدمت فعالیت می کنند و 80 درصد نیز زن هستند.در این گزارش آمده از 52 میلیون کارگر خانگی تنها10 درصد تحت پوشش قوانین کارمشابه سایر کارگران قرار دارند و یک چهارم کاملا خارج از قوانین کار ملی قرار دارند.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR
یکشنبه 15 بهمن 1391

هشدار سازمان بین المللی کار: بدترشدن وضعیت بیکاری جوانان جهان

بر اساس گزارش جدید سازمان بین المللی کار، درحالیکه عدم امنیت اقتصادی و ناکافی بودن سیاست ها برای ایجاد اشتغال ادامه داشته است، معضل بیکاری در جهان در 2012 افزایش یافت و دراین میان جوانان جهان آسیب پذیرترین قشربوده اند.در گزارش سالانه "روند اشتغال جهانی"  در جهان انتشار یافت آمده است در سال 2012 به تعداد بیکاران جهان 4 میلیون 200 هزار نفر افزوده شده و انتظار می رورد این رقم در سال 2013 نیز بیشتر شود.گای ریدرمدیر کل سازمان بین المللی کار می گوید دور نمای متزلزل اقتصادی و کافی نبودن سیاست ها برای حل معضل بیکاری مانع سرمایه گذاری برای ایجاد شغل و استخدام شده است. این سازمان می گوید 35 در صد جوانان بیکار در کشور های دارای اقتصاد پشرفته، شش ماه یا بیشتر بیکارهستند که این امر اثر مستقیم بر دورنمای شغلی آنان داشته وباعث می شود مهارت های جوانان کم شوددر این گزارش آمده است 74 میلیون انسان بین گروه سنی 15 تا 24 سال در جهان بیکار هستند.

(0)نظرات توسط: ECOSOHR