شنبه 9 دی 1391

تجاوز به سالمند چیست؟

هر سال صدها هزار نفر از افراد مسن مورد آزار قرار گرفته، نادیده گرفته شده، و مورد سوء استفاده قرار  می گیرند بسیاری ازقربانیان سالمند وضعیف و آسیب پذیرهستند و نمی توانند به خودشان کمک کنند و برای تامین نیازهای ابتدایی شان نیازمند دیگران هستند.متجاوزان به سالمندان , بزرگسالان هم زن و هم مرد هستند و ممکن است از اعضای خانواده و دوستان یا افراد مورد اعتمادشان باشند...

ادامه مطلب.. 

(0)نظرات توسط: ELDERLI
شنبه 9 دی 1391

مشکل سالمندان با عدم حمایت قانونی

سالمندان ساکن خانه سالمندان و بیمارستانها در معرض  درمانهای پیش بینی نشده و تحقیر آمیز قرار دارند.چرا که آنها توسط قانون حقوق بشر محافظت نشده ,گزارش خواهد گفت که کسانی که برای مراقبت پول پرداخت می کنند باید مورد حمایت قانون قرار بگیرند.

 

ادامه مطلب...

(0)نظرات توسط: ELDERLI
شنبه 9 دی 1391

مراقبت در منزل: درخواست سالمندان برای بازپس گیری حقوق بشر

دیدهبانان عدالت پیشنهاد می کنند که افراد سالمند باید برای نقض حقوق بشر خود اقامه دعوا کنند, اگر سرپرستان به ایمیل های آنان نگاه کنند,یا شایعه سازی کنند یا سالمندان را وادار به بیرون رفتن با دمپایی کنند. انکار افراد ضعیف و آسیب پذیر به داشتن حق تصمیم گیری در اینکه چه چیزی بخورند و بپوشند,به کجا بروند, یا چه زمانی بخوابند نقض ابتدایی کرامت انسانی آنان است...

 

ادامه مطلب..

(0)نظرات توسط: ELDERLI