حقوق بشر و محیط زیست

شناسايي 32 مخاطره طبيعي در ايران

توسط:ENHR چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391 (0)نظرات :

32 مخاطره طبيعي در ايران شناسايي شده است .

مديرکل دفتر بررسي مخاطرات زمين شناختي سازمان زمين شناسي کشور در شهرکرد گفت : از بين 41مخاطره طبيعي در جهان ، 32 مخاطره در ايران شناسايي شده است .محمد جواد بلورچي در همايش حريم آب افزود : هم اکنون 5 مخاطره اصلي زمين لرزه ، زمين لغزه ، ‌فرونشست زمين ، سيل و خشکسالي در ايران حوادث و خسارات جبران ناپذير ايجاد مي کنند .بلورچي گفت : 50 درصد حوادث ناشي از مخاطرات طبيعي در کشور به سبب تغييرات اقليمي و دستکاري هاي بشر است و ايران در پذيرش خطرات جاني در بلاياي طبيعي همرديف کشورهاي چين و هند است.بلورچي افزود :97 درصد از شهرهاي کشور در معرض خطر زمين لرزه ، ‌ 600 شهر در معرض خطر سيل و 300 دشت آبي نيز در معرض خطر خشکسالي و فرونشست قرار دارد .مديرکل دفتر بررسي مخاطرات زمين شناختي سازمان زمين شناسي کشور گفت : به دليل فرو نشست ها ، بسياري از ساختمان هاي کشورترک خورده و استحکام خوبي در برابر هيچ کدام از مخاطرات طبيعي را ندارد .وي گفت: در سالهاي 89 و 90 بيش از234 سيل در 17 استان کشور رخ داد که اين تنها به سبب دستکاري بشر در حريم رودخانه ها و مناطق عبور و مرور بوده است .بلورچي بر لزوم گسترش آموزش هاي همگاني در پيشگيري از ايجاد بحران هاي طبيعي خطرناک در کشور تاکيد کرد و گفت: تدوين نقشه ملي مخاطرات در کشور ضروري است.مديرکل دفتر بررسي مخاطرات زمين شناختي سازمان زمين شناسي کشور براي شرکت در همايش يکروزه هم انديشي حريم منابع آب چهارمحال و بختياري به شهرکرد سفر کرده است .