یکشنبه 21 ارديبهشت 1393

تقابل جهانی شدن حقوق بشر و نسبیت فرهنگ ها

 

استاد : جناب آقای دکتر حسین شریفی طرازکوهی و جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی

گردآورنده : محمد آقایی

 

1- مقدمه

     حقوق بشر معاصر یک نظام هنجاری است، با ادعایی فرامرزی و فرا فرهنگی. گرچه نمی توان در جوهره اندیشه ای و فرهنگی حقوق بشر تردید کرد، اما این مقوله، خود را در تخاصم و تعارض با دیگر فرهنگ ها نمی بیند; جز اینکه    بخش هایی از فرهنگ ها راکه با زبان هنجاری در تعارض با حقوق بنیادین انسان اند، به چالش می کشد. دقیقاً به دلیل همین جوهره اندیشه ای و فرهنگی این گفتمان هنجاری است که مفاهیم، مبانی و البته محتوای ارزشی خاص خود را دارد. البته این هرگز بدان معنا نیست که مفاهیم و مبانی و محتوای ارزشی مزبور، ابداعی کاملاً جدید و بیگانه با تمدن های انسانی باشد. در واقع از آنجا که نظام حقوق بشر معاصر دست آورد عقل جمعی انسان و انعکاس وجدان اخلاقی بشریت است، به طور طبیعی با خمیر مایه های بنیادین تمدن های بزرگ بشریت، نکات مشترک فراوانی به ویژه در بعد هنجاری و ارزشی دارد. به نظر می رسد، تصویر حقوق بشر معاصر به عنوان دستاورد دنیای جدید و کاملاً بیگانه از سنت، نه با واقعیت تاریخ اندیشه ای مطابقت دارد و نه به لحاظ عملی، خدمتی است به این گفتمان انسانی.

حقوق بشر معاصر گفتمانی ریشه دار و در عین حال چند بعدی است که از یک سو شاخه های مختلف فلسفه را درگیر بحث حقوق بشر کرده و از سوی دیگر حقوقدانان را. ارباب مذاهب نیز در این حیطه بی طرفی اختیار نکرده اند. حقوق بشر معاصر در بادی امر، ادعای متواضعانه ای دارد و آن همانا تضمین حداقل حق های انسانی که از عالم اخلاق پای به عالم حقوق گذاشته برای همه انسان ها صرف نظر از رنگ، جنس، مذهب، ملیت، نژاد و دیگر تعلقات عرضی است. اما تأمل عمیق در این ادعا به خوبی نشان می دهد چندان هم ادعای متواضعانه ای نیست، چرا که از یک سو سنت را به چالش می طلبد و از سوی دیگر سیاستمداران را می هراساند. بنابراین، اگر ابعاد آن شناخته نشود،هم می تواند موافقت های شعاری را به دنبال داشته باشد و هم مخالفت های جاهلانه و متعصبانه.

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GLOBAL
یکشنبه 24 فروردین 1393

بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانی شدن

نوشته: حسین فروی نیا

چکیده:
جهان یشدن و ابعاد گوناگون آن، افزایش شمار دولتها و سازمانهای بین المللی،گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستری خطرها برای زندگی انسان و محیط زیست آن، از ویژگیهای این جامعه تازه است. هم خوان با این گرایش به سوی هم گرایی و اشتراک در سرنوشت، حقوق بی نالملل بشر و حقوق بشر نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین الملل، از دید ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر و نظام وار شده، پیوسته دولتها را متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملتها توجه کند تا تنها به دولتها. با توجه به اینکه مسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این راستا برخی دولتها به بهانة تعارض با حاکمیت خود حقوق
بشر را نادیده گرفته و حکومت به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بسیاری موارد محدود شدن حقوق بشر را لازم م یبیند و حقوق بشر نیز در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت م یبخشد. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفهای سیاسی ملی، منشأ بسیاری از تنشهای سیاسی در درون دولتها بوده است. این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ گوید: که آیا حاکمیت بین المللی از حقوق بشر با حاکمیت دولتها تعارض دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا حقوق بشر و مکانیسم حمایتی و نظارتی از آن منجر به تضعیف حاکمیت دولتها خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارنده بر حقوق بشر دموکراتیک و انسانی در صورتی که به تحقق واقعی حقوق بشر و تحقق حاکمیت واقعی مردم در عرصه حکومتهای داخلی آنان منجر شود تأکید م یکند که اصل حاکمیت دولتها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر تعارض چندانی ندارند؛ هرچند سازوکارهای نظارتی و حمایتی نسبت به حقوق بشر منجر به تضعیف نسبی حاکمیت دولتها گشته است.

دانلود مقاله 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
یکشنبه 17 فروردین 1393

برده داری معاصر و حقوق بین الملل

در در این مقاله که به طور مختصر  به بیان ابعاد برده داری و همچنین اقدامات بین المللی که در این رابطه صورت گرفته است، می پردازد. امیداورم که با مطالعه آن بتوانید برداشت کلی در مورد برده دار ی معاصر و اسناد بین المللی موجود در این رابطه داشته باشید. و در صورتی که هر گونه نقضی در ترجمه بود خواهشا آن را درج نماید و همچنین متن اصلی آن را برای کسانی که مایل هستند ارسال خواهم نمود. 

ترجمه: نیما نجارزاده

 

 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
یکشنبه 17 فروردین 1393

جهانی شدن حقوق بشر

 

از اواخر قرن بیست و یک کمتر مقوله ای وجود داشته است که به گونه ای با مقوله جهانی شدن ارتباط نداشته باشد. در حوزه اقتصاد و تجارت که همه مباحث به نوعی با فرایند های جهانی شدن مربوط می شود، در حوزه سیاست که از رژیمهای جهانی امنیتی و بسط جهانی حقوق بشر و دموکراسی یا چالشهای جهانی مانند بنیاد گرایی، تروریسم و محیط زیست صحبت می شود و در حوزه فرهنگ که سخن از درهم آمیختگی هویت های محلی و جهانی است و همچنین با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز بسط جهانی هنر ها و الگو های فرهنگی خاص، درک و فهم پدیده های فرهنگی پیوند عمیقی با جهانی شدن داشته است i.

در مورد جهانی شدن دیدگاهها و نظرات مختلف وجود دارد. خیلی ها جهانی شدن را به معنی فراگیر شدن و جهانی شدن الگو های خاص در عرصه های خاص می داند. مثلا در عرصه سیاسی، دولت-ملت را به عنوان یک الگویی مدیریتی می داند که جهانی می شود. دموکراسی را به عنوان نظام سیاسی می داند که همه گیر می شود، حقوق بشر را به عنوان رژیم حقوقی می داند که امروزه قریب به اکثریت کشورها مشروعیت خود وابسته به رعایت قواعد حقوق بشر می داند. در عرصه اقتصادی جهانی شدن نظام سرمایه داری را مطرح می کند. در عرصه فرهنگی جهانی شدن فرهنگ غرب به طور عام و ایالات متحده آمریکا به طور خاص مطرح می شود.

            ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GLOBAL
دوشنبه 19 اسفند 1392

جهانی شدن حقوق

فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».
                                                                                                                                       ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GLOBAL