یکشنبه 24 فروردین 1393

بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانی شدن

نوشته: حسین فروی نیا

چکیده:
جهان یشدن و ابعاد گوناگون آن، افزایش شمار دولتها و سازمانهای بین المللی،گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستری خطرها برای زندگی انسان و محیط زیست آن، از ویژگیهای این جامعه تازه است. هم خوان با این گرایش به سوی هم گرایی و اشتراک در سرنوشت، حقوق بی نالملل بشر و حقوق بشر نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین الملل، از دید ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر و نظام وار شده، پیوسته دولتها را متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملتها توجه کند تا تنها به دولتها. با توجه به اینکه مسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این راستا برخی دولتها به بهانة تعارض با حاکمیت خود حقوق
بشر را نادیده گرفته و حکومت به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بسیاری موارد محدود شدن حقوق بشر را لازم م یبیند و حقوق بشر نیز در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت م یبخشد. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفهای سیاسی ملی، منشأ بسیاری از تنشهای سیاسی در درون دولتها بوده است. این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ گوید: که آیا حاکمیت بین المللی از حقوق بشر با حاکمیت دولتها تعارض دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا حقوق بشر و مکانیسم حمایتی و نظارتی از آن منجر به تضعیف حاکمیت دولتها خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارنده بر حقوق بشر دموکراتیک و انسانی در صورتی که به تحقق واقعی حقوق بشر و تحقق حاکمیت واقعی مردم در عرصه حکومتهای داخلی آنان منجر شود تأکید م یکند که اصل حاکمیت دولتها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر تعارض چندانی ندارند؛ هرچند سازوکارهای نظارتی و حمایتی نسبت به حقوق بشر منجر به تضعیف نسبی حاکمیت دولتها گشته است.

دانلود مقاله 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
دوشنبه 19 اسفند 1392

جهانی شدن حقوق

فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».
                                                                                                                                       ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GLOBAL
دوشنبه 19 اسفند 1392

درباره مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

وجود منابع نظري بسيار غني و جامع در مكتب حيات بخش اسلام براي آينده بشريت و ترسيم دورنمايي روشن از يك سو و فقدان نگاه جامع و منبعث از اندیشه های فراگیر و سازمانگرا در شرايـط نابسامـان سياسي، امنيتي جوامع مختلف و ملت‌هاي به بن بست رسيده جهان از سوي ديگر، ضرورت نظریه پردازی و پياده سازي مفاهيم اسلامی را دو چندان نموده و لزوم ترسيم چشم انداز، اهداف، راهبردها و برنامه‌هاي كلان در برخورد با پديدة جهاني شدن را به منظور بستر سازي و ايجاد ادبيات مشترك و برقراري گفتمان جديد با مؤسسات بين‌المللي، مجامع و مراكز اثرگذار جهاني در كشورهاي اسلامي، دوست و ساير ممالك در حال توسعه، مضاعف نموده است.

بديهي است در اين گفتمان با تبيين دغدغه‌هاي مشترك ناشي از چالش‌هاي جهاني در عرصه‌هاي مختلف، فرهنگ مديريت مشترك جهاني ترويج و براي اجرايي كردن آن ساز و كارهاي جديد مبتني بر مقتضيات و ضرورت‌هاي فعلي و آتي جهان پيشنهاد خواهد شد.

در راستاي  هماهنگ سازي و تمركز تلاش‌ها براي نيل به اهداف و مفروضات مورد نظر در برخورد با پديدة فوق، مركز ملي مطالعات جهاني شدن وابسته به نهاد رياست جمهوري در چارچوب اساسنامه و تشكيلات مربوطه، ضوابط و مقـررات جاري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور اداره مي‌شود.

برای ورود به سایت مرکز مطالعات جهانی شدن اینجا کلیک نماید

(0)نظرات توسط: GLOBAL
شنبه 17 اسفند 1392

حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر

 "در حقوق بین‌الملل معاصر، حقوق بشر از جمله حقوق بنیادی و غیرقابل انتقال است و انسان‌ها صرفا به خاطر انسان بودن حق برخورداری از این حقوق را دارند. عده‌ای معتقدند پدیده جهانی شدن تاثیر مهمی در جهان حقوق بشر داشته است. كتاب حاضر تحلیل و پردازش اصول حكمرانی مطلوب با توجه به حقوق بشر و جهانی شدن آن است. نگارنده ابتدا چیستی و ابعاد جهانی شدن را بررسی می‌كند و نظری به مبانی فكری حقوق بشر می‌اندازد. وی در بخش دیگر كتاب به توسعه ساختاری حقوق بشر در چارچوب نهادها و سازوكارهای بین‌المللی و منطقه‌ای می‌پردازد. در ادامه حكمرانی مطلوب تعریف شده و پیشینه آن بررسی گردیده و در پایان نیز، ارتباط دو مقوله حكمرانی مطلوب و حقوق بشر تحلیل شده است."

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GLOBAL
شنبه 17 اسفند 1392

تکوین حقوق بشر در عصر جهانی شدن

جهانی‌‌شدن، جهان‌شمولی‌ها را در پی دارد و هم‌زمان سبب می‌شود باورهای جهان‌شمول تحت تأثیر قرار گیرند و این موضوع به نحو مستقیم به مسئله حقوق‌ بشر ارتباط می‌یابد؛ زیرا حقوق بشر امروزه از مسائلی است که هم داعیه جهانی دارد و هم از آموزه‌های محلی و منطقه‌ای تاثیر می‌پذیرد. اما آن‌چه آشکار است این‌که در مجموع، جهانی‌شدن فعالیت در زمینه حقوق بشر را تقویت می‌کند.

کتاب حاضر با بررسی این‌که اکنون چه کسی مالک فرهنگ است و چگونه درگیری‌های سیاسی و فرهنگی روی حقوق‌ ‌بشر تاثیر می‌گذارد، نحوه تکوین حقوق بشر را از وجوه متعدد به بحث می‌گذارد. مهم‌ترین دستاورد کتاب «تکوین حقوق بشر در عصر جهانی‌شدن» فراهم آوردن زمینة رشد و گسترش حقوق بشر در جامعه بین‌المللی و به ‌ویژه تربیت پژوهشگران و استادانی است که بتوانند به شیوه‌های فلسفی و تخصصی به واکاوی مباحث حقوق بشری بپردازند. این کتاب نشان می‌دهد که در بعضی موارد جهانی‌شدن منجر به گسترش حقوق بشر می‌شود و مشاجره و بحث‌های جهانی‌شدن هنجارها نیز به چنین روندی می‌افزاید. اما در موارد دیگر، مبارزات محلی برای اعاده حقوق بشرْ موجب تقویت و استحکامِ بیشتر جهانی‌شدن و جهان‌شمولی می‌شود. افراد در فرهنگ‌های مختلف غالباً باورهای اساسی و قابل احترام خود را به شکل جهانی ایجاد کرده‌اند؛ به عنوان مثال، باور یا فرضیه‌های مذهبی درخصوص سرشت انسان اغلب در قالب واژه‌های جهان‌شمولی بیان می‌گردد که هدف آن فراتر رفتن از فرهنگ‌های خاص است.

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با توجه به این‌که فهم دنیای جهانی‌شده تا چه اندازه می‌تواند مهم و میان‌رشته‌ای باشد، در ترجمه انتشار آثاری از این دست به دنبال تبیین پیچیدگی‌ها، فرصت‌ها و دشواری‌هایی است که جهانی‌شدن در تحقق مسائلی چون حقوق بشر به وجود می‌آورد و نقاط اتصال سیاست، اقتصاد، فرهنگ و محیط‌زیست را روشن می‌سازد. ازاین‌رو، ضمن سپاس از مترجم گرامی و همه کسانی که در به سرانجام رسیدن این اثر نقش‌آفرینی داشته‌اند، آمادگی خود را برای حمایت از نشر چنین آثاری اعلام می‌دارد.

نویسنده کتاب:مهدی ذاکریان

(0)نظرات توسط: GLOBAL
چهارشنبه 14 اسفند 1392

گزارش یورونیوز از نسل کشی در آفریقای مرکزی/ فیلم

پس از ماه ها گسترش هرج و مرج در جمهوری آفریقای مرکزی و بروز علائم بالقوه نسل کشی، سرانجام در ماه دسامبر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه واکنش نشان داد. او گفت: “این عملیاتی سریع و موثر خواهد بود که باید گروه های مسلح را متوقف کند، ثبات را حاکم سازد و زمینه را برای انتخابات آزاد و منصفانه در زمان مناسب فراهم کند.”

اما ۱۶۰۰ سرباز فرانسوی کافی نبود و ۵۷۰۰ سرباز از اتحادیه آفریقا نیز به عملیات پیوستند. ارزیابی تحلیل گران این بود که بازهم کافی نیست.


بانگی پایتخت افریقای جنوبی آرام شد، اما وحشت و ترور به مناطق دیگر راه یافت و بحث در این زمینه که فرانسه باید در آنجا بماند یا نه درگرفت.

یک شهروند می گوید: “فرانسه اگرچه درباره اعزام نیروهای خود تصمیم گرفت، ولی ما آنها را روی زمین نمی بینیم. ما هنوز در بسیاری از نقاط کشور امنیت نداریم.”

حادثه روز پنجم فوریه، نمایانگر فقدان امنیت و کنترل اوضاع بود. یعنی قتل یک شبه نظامی سابق در برابر دفتر رئیس جمهور دوران انتقال قدرت که چند روز قبل از آن توسط پارلمان انتخاب شده بود.

واقیعت ها نشانگر کشیده شدن متناوب اختلافات مذهبی و قومی به درگیری های خونین است. پس از آنکه در مارس ۲۰۱۳ شبه نظامیان سلکا، که اکثرا اسلام گرا بودند بر اوضاع مسلط شدند، و مسیحیان را تحت فشار قرار دادند، اکنون نوبت شبه نظامیان مسیحی است که به تعقیب مسلمانان دست بزنند.

کشتارهای قومی تا کنون یک میلیون نفر را آواره کرده است.جمعیت کل کشور ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است. در بانگی ۴۰۰ هزار نفر در اردوگاه هایی که در نزدیکی فرودگاه ویا در مناطق جنگلی روستاها واقعند زندگی می کنند. ۴۰۰ هزار نفر دیگر نیز فاقد نیازهای اولیه اند.

سازمان پزشکان بدون مرز، یکی از نادر سازمان های غیر دولتی در آفریقای مرکزی می گوید که دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و دارو از نیازهای فوری است و بیشتر مردم به طور غیر مستقیم و به خاطر این کمبودهاست که جان خود را از دست می دهند تا در عملیات خشونت بار.

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.

(0)نظرات توسط: GLOBAL
یکشنبه 17 ارديبهشت 1391

کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن برگزار می‌شود

 

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی کنگره بین‌المللی˝ خانواده وجهانی شدن˝ را همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا(س) برگزار می نماید.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کنگره بین المللی "خانواده و جهانی شدن" 23 و 24 اردیبهشت ماه سال 91 با حضور اندیشمندان و محققان داخلی و خارجی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.کنگره مذکور به همت پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری سازمان ارتباطات اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی (آیسسکو) برگزار می شود.


محورهای کنگره عبارتند از: " تاثیر جهانی شدن بر ساختار خانواده "،"تاثیر جهانی شدن بر کاکردهای خانواده"،"تاثیر جهانی شدن بر مطالعات خانواده"،"تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ خانواده"،"تاثیر بحران‌های جهانی بر خانواده"،"تاثیر رسانه‌های جهانی بر خانواده"،"تاثیر جهانی شدن بر مناسبات خانواده با سایر نهادهای اجتماعی "،" تاثیر جهانی شدن بر سیاستگذاری در حوزه خانواده"،"جهانی شدن و آموزش خانواده"،"تاثیر مهاجرت بر خانواده در عصر جهانی شدن "،"پیامدهای حقوقی جهانی شدن بر خانواده " و "تاثیرجهانی شدن بر اقتصاد خانواده ".

آشنایی با دست آوردهای علمی داخلی و خارجی، جلب مشارکت سیاستگزاران، برنامه ریزان و متخصصان رشته های گوناگون برای استقراء کامل مسایل و مشکلات خانواده، پیش بینی چالش های نظری، تبیین بحران های جهانی و ابداع راه حل ها از اهداف برگزاری این همایش است. 


برنامه کارگاههای آموزشی

پایگاه الکترونیکی کنگره خانواده وجهانی شدن
                             

کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن

 

 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

سه دیدگاه درباره‌ جهانی شدن

يکشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۱

بحث بر سر پدیده‌ جهانی شدن منجر به شکل‌گیری نظریه‌های گوناگونی درباره این پدیده شده است. توجه به امور اقتصادی جهان معاصر جایگاه مهمی در نظریه‌های موجود داشته است...

ادامه

(0)نظرات توسط: GLOBAL
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391

معرفی کتاب

http://glo110.blogfa.com/post-1178.aspx

مشخصات كتاب در پايگاه كتابخانه ملي ايران

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2378160

کتاب جهانی سازی و اندیشه‌های سیاسی متفکران عرب تالیف دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی

 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

غرفه انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

سالن شبستان
غرفه 4 راهرو  13

 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
پنجشنبه 20 بهمن 1390

کتابی با نام تکوین حقوق بشر در عصر جهانی شدن

 

جهانی شدن، جهان‌شمولی‌ها را در پی دارد و هم‌زمان سبب می‌شود باورهای جهان‌شمول تحت تأثیر قرار گیرند و این موضوع به نحو مستقیم به مسئله حقوق بشر ارتباط می‌یابد؛ زیرا حقوق بشر امروزه از مسائلی است که هم داعیه جهانی دارد و هم از آموزه‌های محلی و منطقه‌ای تاثیر می‌پذیرد. اما آن‌چه آشکار است این‌که در مجموع، جهانیشدن فعالیت در زمینه حقوق بشر را تقویت می‌کند.

کتاب حاضر با بررسی این‌که اکنون چه کسی مالک فرهنگ است و چگونه درگیری‌های سیاسی و فرهنگی روی حقوق ‌بشر تاثیر می‌گذارد، نحوه تکوین حقوق بشر را از وجوه متعدد به بحث می‌گذارد. مهم‌ترین دستاورد کتاب «تکوین حقوق بشر در عصر جهانیشدن» فراهم آوردن زمینة رشد و گسترش حقوق بشر در جامعه بین‌المللی و به ‌ویژه تربیت پژوهشگران و استادانی است که بتوانند به شیوه‌های فلسفی و تخصصی به واکاوی مباحث حقوق بشری بپردازند. این کتاب نشان می‌دهد که در بعضی موارد جهانیشدن منجر به گسترش حقوق بشر می‌شود و مشاجره و بحث‌های جهانیشدن هنجارها نیز به چنین روندی می‌افزاید. اما در موارد دیگر، مبارزات محلی برای اعاده حقوق بشرْ موجب تقویت و استحکامِ بیشتر جهانیشدن و جهان‌شمولی می‌شود. افراد در فرهنگ‌های مختلف غالباً باورهای اساسی و قابل احترام خود را به شکل جهانی ایجاد کرده‌اند؛ به عنوان مثال، باور یا فرضیه‌های مذهبی درخصوص سرشت انسان اغلب در قالب واژه‌های جهان‌شمولی بیان می‌گردد که هدف آن فراتر رفتن از فرهنگ‌های خاص است.

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با توجه به این‌که فهم دنیای جهانی‌شده تا چه اندازه می‌تواند مهم و میان‌رشته‌ای باشد، در ترجمه انتشار آثاری از این دست به دنبال تبیین پیچیدگی‌ها، فرصت‌ها و دشواری‌هایی است که جهانیشدن در تحقق مسائلی چون حقوق بشر به وجود می‌آورد و نقاط اتصال سیاست، اقتصاد، فرهنگ و محیط‌زیست را روشن می‌سازد. ازاین‌رو، ضمن سپاس از مترجم گرامی و همه کسانی که در به سرانجام رسیدن این اثر نقش‌آفرینی داشته‌اند، آمادگی خود را برای حمایت از نشر چنین آثاری اعلام می‌دارد.

نویسنده :ترجمه مهدی ذاکریانقیمت :7000 تومان

قابل دسترس در: http://www.iscs.ac.ir/publish.aspx?ProductID=

(0)نظرات توسط: GLOBAL
شنبه 8 بهمن 1390

کتاب جدید آلیسون بریسک با موضوع حقوق بشر و جهانی شدن

In this landmark volume, Alison Brysk has assembled an impressive array of scholars to address new questions about globalization and human rights. Is globalization generating both problems and opportunities? Are new problems replacing or intensifying state repression? How effective are new forms of human rights accountability?

These essays include theoretical analyses by Richard Falk, Jack Donnelly, and James Rosenau. Chapters on sex tourism, international markets, and communications technology bring new perspectives to emerging issues. The authors investigate places such as the Dominican Republic, Nigeria, and the Philippines.

The contemporary world is defined by globalization. While global human rights standards and institutions have been established, assaults on human dignity continue. These essays identify the new challenges to be faced, and suggest new ways to remedy the costs of globalization.

Available in:

http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520232389

 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
شنبه 14 آبان 1390

(( فرهنگ گرایی،جهانی شدن و حقوق بشر))

به نام یگانه داور هستی

معرفی کتاب:

((عنوان:(( فرهنگ گرایی،جهانی شدن و حقوق بشر

تالیف:حسین سلیمی

ناشر:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

سال و محل چاپ:تهران-1379

اندکی پیرامون محتوای اثر:

این کتاب بر اساس تحلیل مولفه ی فرهنگ که در روند جهانی شدن نقش موثری را دارا می باشد نگاشته شده است.در این اثرخواننده به پیوند عنصر فرهنگ گرایی و جهانی شدن این معقوله و مسئله ی حقوق بشر آگاه خواهد شد.

این کتاب حاوی 4 فصل مجزا از جمله در فصل اول(( معنی و مفهوم فرهنگ))،در فصل دوم در خصوص((تاثیر فرهنگ در روابط بین الملل))،و در فصل سوم درباره ی ((نقش و تاثیر فرهنگ و انسان شناسی در تمدن های کهن)) و النهایه فصل چهارم را به بحث ((گسترش جهانی فرهنگ و نگرش مبتنی بر حقوق بشر)) نیز اختصاص داده است که عمده ی مسایل حقوق بشری و مشترک بین فرهنگ و اندیشه های مرتبط و سیر تاریخی آن مورد نظر واقع شده است.
از مهمترین مباحث مطروحه در فصل اخیر که جالب توجه می نماید معقوله ی ارتباطات و جهانی شدن و به فراخور آن حقوق مطرح شده در این باره می باشد.

ادامه مطلب 

(0)نظرات توسط: GLOBAL
چهارشنبه 29 تير 1390

منابع فارسی جهانی شدن

بی شک در تمامی علوم جهت بررسی موضوعات نیاز به شناخت صحیح و کافی از منابع موجود می باشد. در ادامه منابع فارسی جهانی شدن حضورتان معرفی می گردد

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: GLOBAL