چهارشنبه 23 فروردین 1391

جهانی شدن فرصت یا تهدید

پیروز غفرانی
 
توسعه ارتباطات اعم از نوع حمل و نقلی آن یعنی امکان جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگری از جهان در زمانی بسیار کوتاه و چه در قالب ارتباطات فضای مجازی، یعنی امکان تبادل اطلاعات، دستیابی و دسترسی افراد و نهادها به یکدیگر از طریق اینترنت به صورت همزمان، پارادایم جدیدی را بر زندگی بشریت حاکم کرده که می توان به جرات گفت هیچگاه در تاریخ زندگی انسان چنین سرعتی در تغییرات و تحولات روزمره وجود نداشته است....

ادامه