پنجشنبه 4 آبان 1391

اسناد حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند 

برای مشاهده کلیک کنید