دوشنبه 25 مهر 1390

تعریف حكمرانی شایسته

مفهوم حكمرانی شایسته برای مدت طولانی، حول محور اداره‌ یك سازمان یا یك حكومت می‎گشت. برای نمونه فیلیپ سلزنیك١ مفهوم حكمرانی را در مطالعات خود در خصوص سازمانهای صنعتی توسعه داد، ولی بعدها مفهوم حكمرانی شایسته در برنامه‎های توسعه جای پای محكمی برای خود بدست آورد و سپس در حوزه حقوق بشر نیز مطرح شد.

"حكمرانی فرایندی است كه به موجب آن نهادهای عمومی امور عمومی را اداره و منابع عمومی را مدیریت می‎نمایند و تحقق حقوق بشر را تضمین می‎نمایند. حكمرانی شایسته این امر را به نحوی فارغ از سوء استفاده و فساد و با توجه شایسته به حاكمیت قانون سامان می‎دهد."

روش درست در آزمون یك حكمرانی، از این نظر كه حكمرانی شایسته هست یا نه؟ اندازه‎گیری میزان برخورداری مردم از حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. سؤال كلیدی در این آزمون این است كه آیا نهادهای حكمران به نحوی مؤثر حق بر بهداشت، مسكن، غذا، آموزش، امنیت و سایر حقوق را تضمین می‎كنند؟

١ - Philip Selznik

 

ادامه  مطلب در: http://www.IHRN.ir/WeblogPage.aspx?USER=GOVERNANCE&ID=1467

از هرمز یزدانی زنوز

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
چهارشنبه 20 مهر 1390

ابعاد حکمرانی شایسته

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
شنبه 16 مهر 1390

حکمرانی چیست؟

 

حکمرانی چیست؟

حکمرانی شایسته به تدریج به عنوان راهبردی كارا و موثر به توسعه مطرح شده است. بنابراین با مفهوم حكومت خوب كه با ترجمه حكمرانی شایسته قرابت بسیاری دارد، متفاوت است. حكومت خوب از نظر تاریخی به اندیشه‌های ارسطو باز می‌گردد اما حكمرانی شایسته یا به زمامداری در چند دهه اخیر مطرح شده است. حکمرانی شایسته در حقیقت نسخه‌ای برای كارآمد ساختن حکمرانی است. بنابراین برای درك مفهوم آن باید ابتدا مشخص شود كه در مورد بهینه‌سازیِ چه چیزی صحبت می‌كنیم. به این منظور در این قسمت به توضیح مفهوم حکمرانی می‌پردازیم.

مفهوم حکمرانی در مرحله‌ای از تاریخ طرح خود تغییر مفهومی پیدا كرده است. پس در بررسی مفهوم حکمرانی به مفهوم آن در دو برهه زمانی پیش از دهه 80 و پس از دهه 80 تا كنون و سپس به دلایل تغییر مفهوم آن در این دوره خواهیم پرداخت. در نهایت، تعاریف حکمرانی از نهادهای مختلف نقل می‌گردد، تا قلمرو آن چه به حکمرانی برای بهبود آن به كار گرفته شده مشخص گردد. سپس به حکمرانی و تعاریف آن خواهیم پرداخت. ... ادامه مطلب در:

 

http://www.IHRN.ir/WeblogPage.aspx?USER=GOVERNANCE&ID=1349

 

1-  به نقل از: منفرد، لیلی،  به زمامداری و قوه مقننه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  1385

 

(0)نظرات توسط: GOVERNANCE
دوشنبه 11 مهر 1390

مختصری از تاریخچه حکمرانی شایسته

در اواسط قرن 14، Ambrogio Lorenzatti نقاش ایتالیایی، نقاشی معروف خود را كه بیانگر تفاوتهای میان حكمرانی خوب و بد است در شهر سانیای ایتالیا به تصویر كشید. این نقاشی كه هنوز درشهرداری سانیا قابل مشاهده است، در قسمتی كه بیانگر حكمرانی خوب است، عدالت و انصاف را بر سریر قدرت نشان می‎دهد و نمایانگر بخشندگی، اعتدال، خرد، ایمان، امید و احسان و قدرت و صلح است. نتیجه این حكمرانی یك شهر زیباست با میادین و خیابانها و قصرها كه در آن زنان جوان در حال رقص، كودكان در حال بازی و مردان در حال كار هستند. شهر پر از فعالیت است و كالای فراوان وجود دارد و مدارس نیز به تصویر كشیده شده‎اند. ١

 

 

شهروندان این شهر آشكارا از یك شرایط متوسط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. در بخشی از نقاشی كه بیانگر حكمرانی بد است، یك هیبت شیطانی بر سریر قدرت است و نمایانگر بی‎رحمی، خیانت، حیله، خشم، منازعه و عدم اعتماد است. نتیجه این حكمرانی، زمینهای بایر است كه در آنها كسی كار نمی‎كند و تنها فعالیت موجود قتل مردان و تجاوز به زنان است.

اگر چه مفهوم حكمرانی مطلوب ممكن است ...

ادامه مطلب در

http://www.IHRN.ir/WeblogPage.aspx?USER=GOVERNANCE&ID=1312


نویسنده: هرمز یزدانی زنوز

(1)نظرات توسط: GOVERNANCE