جمعه 25 مرداد 1392

مصاحبه خبرگزاری ایرنا با رابط اداری و اجرایی دفتر منطقه 2 کشور جناب آقای مصدق نیا در روز خبرنگار

 

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺮدم در ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ ھﺴﺘﻨﺪ

ﺷﯿﺮاز-دﺑﯿﺮ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ دو ﻛﺸﻮر ﮔﻔﺖ :رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﻲ و ﺧﻄﯿﺮ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ، دﯾﺪه ﺑﺎن و

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺮدم در ﭘﯿﮕﯿﺮي رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺧﻮﺑﻲ ھﺎ و ارزش ھﺎي اﺧﻼﻗﻲ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ.

ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ، ﻣﮭﺮان ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ در ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻓﺰود: ﻧﮭﺎد ﻣﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﯾﺮان

ﺑﺎ ھﻤﻜﺎري ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮر و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎھﻲ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻛﺮاﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺪون

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎي ﺳﯿﺎﺳﻲ و ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﻲ اﺳﺖ.

وي ﮔﻔﺖ: ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﯾﺪه ﺑﺎن ﻧﻈﺎرﺗﻲ از اھﺪاف ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎم روزھﺎي ﺟﮭﺎﻧﻲ

ﻧﻈﯿﺮ روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ اﺣﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن

ﻣﻲ ﺳﺎزد.

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮري ﭘﺎﺳﺪار دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺎي ﻣﺤﺮوم ،اﻗﻠﯿﺖ ھﺎي ﻣﻈﻠﻮم ، روزﻧﺎﻣﮫ

ﻧﮕﺎران در ﺑﻨﺪ و زﻧﺎن اﺳﺖ اظﮭﺎر داﺷﺖ: ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﮔﺮوھﮭﺎي ﻣﺬﻛﻮر ھﺴﺘﯿﻢ .

ﻣﺼﺪق ﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ: ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻛﺸﻮر داراي ھﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﮭﺮان، ﺷﯿﺮاز، ﺳﻤﻨﺎن ،اﺻﻔﮭﺎن، ﺗﺒﺮﯾﺰ و

داﻣﻐﺎن ﺑﻮده ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ

اﺳﺖ.

وي ﮔﻔﺖ: ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺎرس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داراي ﺳﮫ ھﺰار ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﺷﺎﻣﻞ وﻛﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ،اﺳﺎﺗﯿﺪ،ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن و

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﯿﻄﮫ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ .

وي ھﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﮫ داد: در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ داراي 16 ﻛﺎر ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺣﯿﻄﮫ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﮫ

ﻛﻮدﻛﺎن،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺟﻮاﻧﺎن،زﻧﺪاﻧﯿﺎن،اﻗﻠﯿﺖ ھﺎ و زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﮫ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

دﺑﯿﺮ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺎﺧﮫ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﻚ روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ: ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺒﺎر را ﺑﮫ

ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎطﺒﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﺟﻨﺎح ﺧﺎص ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻒ و

ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻜﻨﻨﺪ.

ﻣﺮﯾﻢ ﭼﺮاﻏﻲ اﻓﺰود: ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻧﮫ اي ﻛﮫ در آن ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ﺑﺮ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و ﻓﻀﺎھﺎي

ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎھﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد رﺳﺎﻟﺖ ﻣﮭﻢ و ﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.

اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﺧﺒﺮ ﺷﯿﺮاز ھﻢ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ: رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻜﮫ ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﺎﻧﮫ اي در ﻛﻨﺎر ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﻲ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻻﯾﻨﻔﻚ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻨﻮﻧﻲﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ 8/16/13

www.irna.ir/Print.aspx?NID=80767799 2/2

ﺟﺎﻣﻌﮫ داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻜﮫ ھﯿﭻ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﺎﻧﮫ اي در ﻛﻨﺎر ﻣﺮدم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﻲ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻻﯾﻨﻔﻚ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻨﻮﻧﻲ

اﺳﺖ.

ﻓﺮخ رﺳﺘﮕﺎري اﻓﺰود:در ﺟﺎﻣﻌﮫ ارﺗﺒﺎطﻲ و اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ اﺑﺰار ﻣﮭﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺮاي

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮕﺮدھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ.

وي اظﮭﺎر ﻛﺮد: ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﯾﺎدآور دﻏﺪﻏﮫ ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺶ روي ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺣﯿﻄﮫ آزادي ﺑﯿﺎن و

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺮﻓﮫ اي اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﯾﻚ ﺳﺎل آﺗﻲ ﺷﺎھﺪ اﻗﺪاﻣﺖ ﺟﺪي و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻠﻲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﻲ رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ در روﺷﻨﮕﺮي ﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮاي آﮔﺎھﻲ آﻧﺎن از ﺣﻘﻮق

ﺧﻮد ﺗﺎﻛﯿﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺟﮭﺖ ورود ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
پنجشنبه 15 فروردین 1392

مصاحبه با سرکار خانم مرضیه محمدی ثانی از فعالان در حوزه زنان و کودکان

 

سرکار خانم محمدی ثانی:

احترام به حقوق کودکان حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است

بدنبال ازدیاد کودکان کار در شهر شیراز  سرکار خانم مرضیه محمدی ثانی فعال حوزه حقوق زنان و کودکان در یک طرح پژوهشی میدانی  به صورت مصاحبه ای با کودکان کار و خیابانی که مشغول کارهای کاذب چون فروش تنقلات،گل و ...مشغول بودند پرداخته.

  مشکل از آنجاست که کودکانی که می توانند نیرویی مفید و فعال در جامعه ی آینده خود باشند و از شرایطی چون تحصیلات مناسب و زندگی در حد مطلوب برخوردار باشند محروم هستند و این باعث آزرده شدن هر فرد و شخصی می شود و متاسفانه این مشکل جز معضلات جامعه کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد.

سرکارخانم محمدی ثانی همچنین در مصاحبه خود با شبکه مدافعین کمیسیون حقوق بشر شیراز چند بحث را عنوان نمودند که عبارتست از:

((پس از آن­که دستاوردهای بین المللی و داخلی، قوانینی را برای حمایت از کودکان در برابر بهره ­کشی تنظیم نموده است، دیگر زمان آن فرا رسیده است  تا پای قانون را بر زمین بگذاریم و با چشم­ های  قابلیت اجرایی آن را در یک جغرافیای سیاسی و باتوجه به حال و روز اقتصادی اجتماعی آن کشور به نظاره بنشینیم. قوانینی که در ایران حاکم است برای یک و نیم میلیون کودک کار چاره ­ای بیندیشد؛ و این همه آماری است که شامل بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین شان مشغول فعالیت هستند نمی شود( شامل کار کاذب کودکان خیابانی نمی شود) . یا به عبارت دیگر این فقط آمار رسمی است ))

یکی دیگر از ابعاد منفی کار کودکان کودک آزاری های جسمی (فیزیکی) و جنسی یا به عبارتی سواستفاده هایی می باشد از کودکان در پی اینگونه فعالیت ها می باشد را نام برد که  بیشتر برای رفع نیازهای مالی خانواده های مستضعف خود می باشند،در واقع با عدم عدالت اجتماعی مناسب در جامعه این اتفاق ها یک امر کاملا بدیهی به نظر می رسد.

در نتیجه باید دولت با اجرای سیاستهای مناسب اجتماعی بتواند وضع رفاه اجتماعی را به حدی برساند که این امر از جامعه به حد نسبی برسد.

  

 

 

(0)نظرات توسط: IHRC2
دوشنبه 11 مهر 1390

مصاحبه با آقای دکتر شیروانی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آنچه در زیر می آید مصاحبه ای است که به مناسبت 14 مرداد روز کرامت انسانی و حقوق بشر اسلامی با جناب آقای دکتر شیروانی صورت گرفت.  نظر به قابلیت بهره برداری عمومی مصاحبه ، متن کامل آن به نظر مخاطبان ارجمند می رسد.

در سال هاي اخير  بسياري از اندیشمندان  اسلامي رويكرد دين اسلام نسبت به مقوله صلح ، حقوق بشر و كرامت انساني ، را تبيين و تفسير نموده اند . اما گاه به نظر مي رسد كه اين ظرفیت عظيم ديني در برنامه ريزي هاي مسئولين كشور هاي اسلامي به خوبي به كارگرفته نشده و در مواقعي نيز  به بوته فراموشي  سپرده  شده است به راستي تاكنون در جهان اسلام ، توسط كشورهاي اسلامي چه تلاش هايي در زمينه رعايت حقوق بشر صورت گرفته است؟

جواب: مقوله حقوق بشر به دليل اينكه با مقولات فطري انساني مانند كرامت ذاتي انسان و عدالت ارتباط وثيق دارد ، رد پاي محكمي در كل تاريخ و جغرافياي بشري داشته است و هيچ كشوري نيست كه بتواند بي اعتنا از كنارآن بگذرد ، علاوه بر اين چون در دنياي امروز انسانها همه جا بدنبال حق و حقوق خويشند و پري روي آدمي در هيچ كجاي اين جهان پهناور تاب مستوري ندارد. بنابراين حقوق  بشر دستاويزي محكم براي انسانها جهت احقاق حقوق خويش و مبارزه با ستم و بيداد است و اين حق طلبي آدميان در جهان امروز در جاي جاي اين جهان پهناور چالش هايي برانگيخته و اين چالش ها واكنش هاي سلبي و ايجابي را در پي داشته است كه از مهمترين واكنش هاي ايجابي آن  رويكرد جوامع به حقوق بشر را مي توان  نام برد. در كشور هاي اسلامي  نيز تلاش هاي فراواني از طرف توده ها و حكومت ها به انگيزه هاي مختلف در اين راستا صورت گرفته است  ، توده ها براي دستيابي به حقوق خويش و حكومت ها نيز براي  حفظ حاكميت  خودشان ، زيرا برخي از حاكميت ها به نسبت كياست و زيركي شان  اين نكته را نيك دريافته اند  كه رعايت اصول و قواعد حقوق بشري براي حفظ حکومت ها درست مانند رعايت  نكات ايمني  و بهداشتي براي سلامت  افراد است به عنوان نمونه در كشور خودمان ايران  تشكيل كميسيون حقوق بشر اسلامي و ایجاد رشته هاي حقوق بشر در دانشگاه هاي مختلف  و شكل گيري گروه هاي  فعال حقوق بشري و راه اندازي ستاد حقوق بشر در قوه قضاييه و غيره از اين دست مي باشد . در ساير كشور هاي اسلامي نيز  اين تلاش ها پر رنگ تر يا كم رنگ تر به چشم  مي خورد .  از طرف  ديگر  در كشور هاي عربي  خيزش چشمگير ملتهاي  تونس ، مصر  ، ليبي ، يمن ، بحرين و سوريه  تلاشي جهت احياي  عدالت  و احقاق حقوق مردم است كه حكومت ها را در كل جهان به خود آورده تا براي پيشگيري  از انقلاب هاي مردمي با رعايت قواعد حقوق بشري ، رضايت توده هاي خويش را جلب نمايند قبل از آني كه سونامي  خشم ملتها طومار آنان  را در هم پیچد و كار را بر آنان دشوار سازد

مهمترين ويژگي هاي اعلاميه اسلامي حقوق بشر كه آن را از  اعلامیه جهاني حقوق بشر متمايز مي نمايد چيست؟ و اصولا چه ضرورتي كشور هاي اسلامي را وادار به تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر نمود؟

جواب:مهمترين  تفاوت ها را مي توان  در اين ديد كه اعلاميه جهاني حقوق بشر  رنگ و بويي  اومانيستي  و اعلاميه حقوق بشر اسلامي رنگ و بويي خدايي دارد.  به همين دليل حقوق بشر جهاني نسبت به همه انسانها اعم از اينكه داراي تفكرات ديني و يا لائيك باشند ، شمول  و فراگيري دارد اما اعلاميه حقوق بشر اسلامي از آن   انسان متدين و خداپرست مي باشد و انسان را آن قدر توانا نمي داند كه بتواند فارغ از  وحي الهي سرخودانه سعادت خويش را رقم بزند. به عنوان  مثال نگرش اين دو  به بحث حق حيات با يكديگر تفاوت عمده دارد از همين روست كه مسائلي مانند ارتداد در جوامع  اسلامي اين همه سرو صدا و بحث و چالش  درست  كرده است .  ضرورتي كه كشور هاي اسلامي  را وادار به تصويب اعلاميه اسلامي حقوق بشر نمود، لزوم توجه جدي به حقوق انسانها از يك طرف و وجود موانع جدي جهت اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر به جهت ملاحظات  عقيدتي و ديني و احيانا ملاحظات قدرتهاي حاكم در نحوه تعامل با منتقدان و مخالفانشان  از طرف ديگر بود.

همانگونه كه مستحضر مي باشيد 14 مرداد ماه مصادف بود با روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني. اين روز سه سال است كه بنا به پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران  در تقويم كشور هاي اسلامي  به ثبت رسيده و دول اسلامي موظف به گراميداشت اين روز در كشور هاي خود مي باشند. اما حتی در سطح كشور ايران نيز توجه شايسته اي به اين مناسبت صورت نگرفته و بسياري از شهروندان نيز از كنار اين مناسبت به سادگي گذشته اند. به نظر شما چه روندي بايد طي شود تا آگاهي از موازين حقوق بشري و رعايت  آن ، دغدغه اصلي همه شهروندان و مسئولين گردد؟

جواب:احساس به يك نياز را نمي توان به زور به مردم يك جامعه تحميل كرد.  گذر زمان و تحولات جوامع آرام آرام نياز هاي  جديد و احساس نياز را در مردمان  پرورش مي دهد اما نياز به موازين حقوق بشري و رعايت آن از نياز هاي متعالي   انسان است و بشر نياز هاي متعالي را تنها وقتي احساس ميكند  كه از نياز هاي جسمي و وجودي ولو به طور نسبی آسوده خاطر گردد .دلايل عديده اي  در حال حاضر اين نياز را  در  جامعه ما به محاق برده است از آن جمله نياز هاي معيشتي و اقتصادي مردم كه از نياز هاي جسمي و وجودي هستند  و چون مردم از آن نياز ها  فراغت نيافته اند  به نياز هاي متعالي تر و انساني تر  منجمله نياز به حقوق بشر توجهي نشان نميدهند  و به نوعي از آنها غافلند. از طرف ديگر  نوع نگرش مردم به فرهنگ و مطالعه  و كتابخواني  و نيز  نبود روحيه جمعي و وجود  روحيه تكروي در بيشتر مردم ما و  عدم  رويكرد جدي از طرف رسانه ها و سازمان ها و نهادهاي موجود در جامعه  نسبت به مقوله  حقوق بشر، از علل اصلي  بي توجهي  مردم ما  به قواعد حقوق بشر و مطالبه و رعايت آن هستند.

به نظر شما مهمترين مسائلي  كه از بعد پژوهشي و آموزشي بايد مد نظر انديشمندان حقوق بشري در داخل كشور قرار گيرد چيست؟

جواب:1- پرداختن جدي و كنكاشهاي تئوريك و نظري پيرامون مسئله عدالت ، زيرا  متاسفانه گاهي  با سوء استفاده  از مسئله عدالت و اصالتي كه عدالت نزد انسانها دارد ناعادلانه ترين روش ها به كارگرفته  مي شود كه در پرتو تحقيقات جدي نظري و تاملات ارزشمند زمينه اين سوء استفاده از بين مي رود.

2- ايجاد فضا و اتمسفر جديد و نشر فرهنگ  حقوق بشري  جهت  رعايت كرامت ذاتي انسانها و بسط روحيه انسان دوستي و  حمايت جدي از حقوق  هر انساني در  هرجايي.

3- تلاش جهت  تحميل بحثهاي حقوق بشري  به رسانه  هايي كه  به دلايل متعدد هيچ علاقه اي به اشاعه فرهنگ حقوق بشري ندارند.

4- ايجاد برنامه هاي انتقادي در خصوص حقوق بشر و رعايت حقوق  مردم مانند برنامه 90 سيما در رسانه هاي مختلف خصوصا صدا و سيما

5-داشتن برنامه ها و يا كتب حقوق بشري  در مقاطع  تحصيلي  مختلف  مانند مقطع راهنمايي،  دبيرستان و حتي ابتدايي

سومين سال بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني در تقويم ملي ايران امسال در حالي فرا رسيد كه بيش از شش ماه از تحولات وسيع خيزش هاي مردمي در كشور هاي اسلامي مي گذرد. نظر شما در خصوص اين تحولات چيست؟ آيا تحقق آرمانهاي  حقوق  بشر در مطالبات شهروندان كشور هاي اسلامي جايگاهي دارد؟

جواب: به نظر اينجانب مهمترين نكته  اي  كه مردم  كشور هاي عربي را در اين  سطح و حجم به قيام و خيزش وادار نموده است تفرعن  حاكميت ها و ناديده گرفتن  حقوق انسان هاست.   به عبارتي،  بي عدالتي در اين جوامع موجبات اين خيزشها را فراهم نموده است و برجسته ترين بُعد اين بي عدالتي ،بي عدالتي در احترام و وجاهت است. بشر خواستار توزيع عادلانه احترام است و از آنجا كه حاكميتها در اين كشور ها از هر هزار احترام يكي را هم براي مردم نمي خواهند و رسانه هاي دولتي و نهادها و سازمانها فقط و فقط مشغول تمجيد و تعريف از حاكمان هستند ،خيزش  هاي مردمي واكنشي مهيب به اين بي عدالتي است و چون دغدغه حقوق بشر هم قبل از هر تلاشي جدي براي بر پايي عدالت ، ايجاد سازمانهاي عادلانه بشري است قطعا آنچه امروز شاهد آن هستيم با آرمانهاي حقوق بشري نسبت و خويشاوندي به غايت بالا و نزديكي دارد.

(0)نظرات توسط: IHRC2