چهارشنبه 23 شهریور 1390

شرکت نماینده دفتر منطقه 2 کمیسیون حقوق بشر اسلامی در کمیته فصلی سالمندان

روز دوشنبه 21 شهریو ر بنا به دعوت مرکز بهداشت شهدای والفجر شهرستان شیراز ،  خانم کبری زارع مسئول کارگروه حقوق بهداشت دفتر منطقه ای به نمایندکی از این دفتر ، در نشست کمیته فصلی سالمندان که در سالن مشاوره مهارتهای زندگی مرکز بهداشت شهرستان شیراز برگزار می شد، شرکت نموده و به بحث و تبادل نظر با سایر شرکت کندگان در خصوص برنامه های مربوط به روز جهانی سالمندان پرداختند. و براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه طی هفته سالمند همکاری هایی  از سوی دفتر منطقه 2 با مرکز بهداشت شهرستان شیراز به عمل خواهد آمد.