شنبه 13 دی 1393

دکتر سید محمد هاشمی : اولین اصل دموکراسی، همگانی بودن مشارکت متفکرانه مردم است.

دکتر سید محمد هاشمی عصر پنجشنبه 11 دی ماه در سمینار حقوقی و علمی آموزش حقوق انسانی و شهروندی در جمع کثیری از فرهنگیان و دانشجو معلمان در باب مفهوم حق، امتیازات مشترک انسان ها مانند خوردن و آشامیدن را در شمار مفهوم نخست کلیه حق ذکر و اضافه کرد: معنای دوم این کلمه به عنوان ضابطه ای است که انتظام بخش رفتارهای اجتماعی می شود.

پدر علم حقوق عمومی و اساسی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با مبنا قرار دادن فرد در تعاریف کلمه حق، گفت: مراد از این مفهوم آسایش، رفاه و آزادی انسان هاست و فرد غایت چنین حقوقی است.

دکتر هاشمی با مدنی الطبع خواندن انسان ها، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن افراد در کنار یکدیگر تعارضاتی را ایجاد می کند که ممکن است با بروز آسیب هایی حق اصلی آنها مخدوش شود.

وی به تضمین آزادی افراد در اجتماع اشاره و عنوان کرد:  اگر بخواهیم محوری برخورد کنیم باید تقدم اصالت فرد بر جامعه را فراموش نکنیم.

استاد برجسته حقوق عمومی ایران ادامه داد: آزادی مبناست و عبارت از آن است که افراد استعدادهای خود را به کار بگیرند به شرطی که مخل آزادی ها دیگران نشوند.

هاشمی گفت: مشاهده می کنیم در کشورهای جهان سوم که تقدم اصالت جامعه بر فرد حاکم است و مدیران آن کشورها آن را بهانه قرار داده اند.

وی به ماده یک اعلامی حقوق بشر که چهار اصل منزلت انسانی، آزادی، برابری و برادری را مطرح می کند اشاره و خاطرنشان کرد: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوقی با هم برابرند که باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

هاشمی با اشاره به دو استعداد اصلی و جانبی انسان ها، گفت: اندیشه و  فکر  از استعدادهای اصلی و فن از استعدادهای جانبی افراد است.

وی بیان کرد: افراد با استعداد متفرق مانند غریزه و منطق در معرض آسیب ها و فرصت ها قرار می گیرند.

پدر علم حقوق عمومی ایران با اشاره به اصل آزادی نیز خاطرنشان کرد: انسان ها ذاتا آزاد هستند و ماحصل کرامت انسانی نیز آزادی است که هیچ وجه نباید آن را سلب کرد.

دکتر هاشمی ادامه داد: آزادی در وجود همه انسان هاست اما آزادگی مراعات متقابل است که با اخلاق معنا می شود.

وی همچنین به اصل برابری اشاره و عنوان کرد: این اصل هم در جامعه متأثر از اوضاع و احوال است، انسان ها به هم تعلق خاطر دارند و از این جهت است که در تقسیم بندی حقوق بشر، اصل سومی قرار داده شده به نام همبستگی.

استاد علم حقوق در بخش دیگری از سخنان خود به درک مراتب آموزش حقوق بشر و ترویج آن در جوامع امروزی اشاره و خاطرنشان کرد: انسان نیازمند پیشرفت و درک و فهم است.

وی افزود: زمانی که موضوع تبادل و تعارض حقوق را ملاحظه می کنیم، مشاهده می شود که انسان ها باید به درک مراتب حقوق انسانی بپردازند.

دکتر هاشمی با بیان اینکه آموزش حقوق بشر در جامعه باید متدوال شود، عنوان کرد: درک مراتب آموزش حقوق بشر بستگی به شرایط سنی و فکری افراد دارد که باید با روش خاصی این آموزش ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خطاب به معلمان گفت: معلمی تنها ریاضی و تاریخ نیست که درک موضوع حقوق بشری هم هست و امروز تفهیم حقوق بشر به کودکان کار آسانی نیست.

پدر علم حقوق عمومی ایران بیان کرد: نخستین تلقینی که می توان کرد این است که باید کودکان ما آزاد باشند و راحت حرف بزنند و یا به مبادله اندیشه هایشان بپردازند.

دکتر هاشمی با بیان اینکه برابری در مدارس برای کودکان باید القا شود، اظهار کرد: جز مراتب دانشگاهی تدریس حقوق بشر در سطح مدارس نداریم با توجه به اینکه سازمان ملل بر ترویج آن تأکید کرده است.

وی بابیان اینکه  دموکراسی، تجربه ای است که باید مردم با ابتکار عمل ومنطق خود  و  نسبت به اهمیت آن  بیشتر توجه داشته باشند، افزود: دموکراسی باید در وجود تمامی افراد جامعه وجود داشته باشد زیرا  افراد جامعه  باید دارای  شعور سیاسی باشند تا خود حاکم بر مقررات خود باشند.

پدر علم حقوق ایران ماحصل کرامت انسانی را آزادی دانست وبیان کرد:در برخی از مواقع که موضوع آزادی بیان مطرح می شود مشاهده شده که برخی از افراد علاوه بر اینکه نگرانی آزادی بیان هستند بلکه نگران  آزدای بعد بیان نیز می باشند که این موضوع نیازمند بیشتر آموزش حقوق شهروندی را  می طلبد.

دکتر هاشمی عنوان کرد: اگر هدف حقوق را عدالت بدانیم، بین اقتدار حکومت و ضعف مردم امکان تعادل وجود نخواهد داشت این در حالی است که اولین اصل دموکراسی، همگانی بودن مشارکت متفکرانه مردم است.

وی  افزود: مسئولین مربوطه باید بهانه های مبادله اندیشه در مدارس را اجرا کنند زیرا این عمل سر آغاز ترویج آموزش حقوق شهروندی وآموزش های حقوق بشری خواهد شد که در این زمینه دولت تدبیر وامید گام های ارزشمندی را برداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در کشور ما متاسفانه کمتر دیده شده که برای ترویج  حقوق بشر گام برداشته بشود و  این امر حتی در مدارس و دانشگاه نیز کمتر مشاهده می شود.

دکتر هاشمی با تاکید ب