دوشنبه 24 مهر 1391

برگزاری ششمین جلسه نقد و بررسی حقوقی کارگروه زنان

 ششمین جلسه  علمی کمیته حقوق زنان که در مورخه 91.7.19 با حضور جمعی از وکلا و حقوقدانان عضو شبکه مدافعین با موضوع مهریه در حقوق ایران و بررسی ماده 25 لایحه حمایت از خانواده در دفتر کمیسیون برگزار گردید.

در این جلسه درباره مباحث ذیل بحث شد:

1. تاریخچه مهریه در فقه امامیه و اهل سنت

2. دلایل افزایش مهریه و پذیرش عرفی آن

3. امکان تحریر مهریه و نقد ماده 25 لایحه حمایت از خانواده