جمعه 29 شهریور 1392

حقوق باروری

حق باروری و اثرات آن:

تعریف

کلیه حقوق برخورداری از بهداشت باروری مناسب را حقوق باروری می نامند.

توضیح مختصر

براي اولين در سال 1994 در كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه در قاهره ICPD: International Conference on Population and Development، بهداشت باروري را در زمره حقوق بشر قلمداد شد. كشورهاي شركت كننده (180 كشور) در اين كنفرانس هدف خود را دسترسي همگانی به اطلاعات و خدمات بهداشت باروري تا سال 2015 ميلادي اعلام كردند.

تا زماني كه اين حقوق فراموش شوند، هر سال ميليونها نفر با بيماري، بي عدالتي، ناتواني و مرگ روبرو خواهند شد. متاسفانه قربانيان اين محروميت بطور عمده زنان در كشورهاي در حال توسعه هستند.

حقوق ذيل  به عنوان حقوق باروري در نظر گرفته مي‌شوند:

1- حق زندگي:

زندگي هيچ زني نبايد به واسطه حاملگي يا موارد مرتبط با باروري وي، در معرض خطر قرار گيرد.

2- حق آزادي و امنيت فردي:

هيچ زني نبايد به زور تحت عمل جراحي ختنه زنان ،عقيم سازي، سقط و ساير موارد تهديد كننده مشابه قرار بگيرد.

3- حق برخورداري از عدالت و رهايي از هر گونه تبعيض:

تمام آحاد بشر مساويند. خدمات بهداشت باروري بايد بدون در نظر گرفتن نژاد، قوميت، رنگ، سطح درآمد، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت جسماني، سن، زبان، مذهب و اعتقادات سياسي براي همه، بطور يكسان ارائه شوند.

4- حق رازداري:

تمامي خدمات بهداشتي –درماني بايد به صورت محرمانه ارائه شوند و تمام زنان حق تصميم‌گيري مستقل را در مسائل بهداشت باروري خود داشته باشند.

5- حق آزادي انديشه:

عقايد و رسوم نبايد ابزاري براي محدود كردن آزادي انديشه در مسائل بهداشت باروري تلقي شوند.

6- حق دسترسي به امكانات و آموزش:

همه بايد دسترسي كامل به اطلاعات و آموزشها در مورد مزايا، معايب، خطرات و اثر بخشي تمام روشهاي پيشگيري از بارداري داشته باشند تا بتوانند بر اساس آگاهي كامل تصميم بگيرند.

7- حق تصميم گيري فردي درباره ازدواج و تشكيل خانواده:

هر كس حق دارد درباره زمان ازدواج خود و تشكيل خانواده‌اش، خود تصميم بگيرد و هيچ‌كس حق ندارد ازدواج را بر كسي (بويژه جوانان) تحميل كند.

8- حق تصميم گيري فردي درباره تعداد و زمان تولد فرزندان:

هر كس حق دارد درباره تعداد و زمان تولد فرزندان خود تصميم بگيرد. و بايد امكانات رفع ناباروري براي زوجيني كه مايل به داشتن فرزند هستند،‌ فراهم شود.

9- حق دسترسي به خدمات و برخورداري از بالاترين كيفيت خدمات:

هيچ مانعي براي ارائه خدمات به متقاضيان نبايد وجود داشته باشد و بايست براي همه اقشار جامعه (از جمله جوانان) با هر نوع تقاضايقانوني، خدمات در دسترس باشند.

10- حق بهره‌مند شدن از پيشرفت‌هاي علمي:

مراجعه‌كنندگان به مراكز بهداشتي درماني بايد بتوانند از جديدترين روشهاي موجود كه مؤثر و بي خطر هستند، استفاده كنند.

11- حق آزادي در اجتماعات و مشاركتهاي اجتماعي:

هر كس حق دارد با شركت در اجتماعات و عضويت در گروهها، از مجامع دولتي و غير دولتي بخواهد كه حقوق و بهداشت باروري را در اولويت فعاليت هاي خود قرار دهند.

12- حق رهايي از شكنجه و آزار:

حق هر زن و مرد و جوان است كه از خشونت، شكنجه و آزار جنسي در امان باشد