در این بخش هر آگهی یا خبررسانی که شورای علمی نظارت بر وبلاگهای تخصصی ویا مدیریت فنی سامانه برای کاربران محترم ویا عموم مخاطبان داشته باشند ،منعکس می شود. برای پیشبرد هدفمند تلاشها وحصول سریعتر اهداف متعالی موجب امتنان است عنایت لازم را معمول فرمائید.

چهارشنبه 19 مرداد 1390


چهارشنبه 19 مرداد 1390