آگهی شماره یک - دعوت به توسعه تحریریه هر وبلاگ تخصصی

چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

نظر به اینکه تولید فکر ویا گردآوری داده های تخصصی در هر وبلاگ، با مشارکت کارشناسان متعدد سرعت وجامعیت بیشتری پیدا می کند، بدینوسیله از یکایک کاربران گرامی دعوت می شود که کارشناسان ذیربط به موضوع وبلاگ تخصصی که در آن فعال هستند را جذب نمایند ونوعی تقسیم کار برای تولید محتوا انجام شود تا بدین وسیله حضور کارشناسان مختلف قطعی و نهادینه شود.هم چنین استدعا می شود که موضوعات مهم روز در حیطه وبلاگ تخصصی خود را به بحث گروهی بگذارید تا تضارب آرا ودیدگاههای متنوع  و امکان انتخاب اَحسن برای مخاطبان بهتر تامین شود .از یاد نبریم که قرار نیست جریان اطلاع رسانی در وبلاگ های تخصصی یک  جریان یکطرفه باشد .

                                                         واحد هماهنگ کننده سامانه وبلاگ های تخصصی حقوق بشر

                                                                             دهم مرداد1390