سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

كنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان


متن کنوانسیون جهانی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
حقوق زنان
كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان در تاريخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومي سازمان

ملل متحد تصويب و براي امضا، تصويب و الحاق كشورها مفتوح گرديد. اين كنوانسيون بر اساس بند 1 مادة 27 در تاريخ 12 شهريور 1360 (سوم سپتامبر 1981) لازم الاجرا شد.
مقدمه
دول عضو كنوانسيون حاضر،
با عنايت به اينكه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأكيد دارد،

با عنايت به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تأييد داشته، اعلام مي‏دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون هيچ گونه تمايزي، از جمله تمايزات مبتني بر جنسيت، حق دارند از كليه حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه بهره مند شوند،

با عنايت به اينكه دول عضو ميثاق‏هاي بين‏المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندي از كليه حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي‏باشند،

با در نظرگرفتن كنوانسيون‏هاي بين‏المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي به منظور پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده‏اند،

با عنايت به قطعنامه‏ها، اعلاميه‏ها و توصيه‏هايي كه توسط ملل متحد و كارگزاري‏هاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق زنان و مردان تصويب شده است،

با نگراني از اينكه عليرغم اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد،

با يادآوري اينكه تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي‏باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي كامل قابليت‏ها و استعدادهاي زنان در خدمت به كشور و بشريت را دشوارتر مي‏نمايد،

با نگراني از اينكه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند،

با اعتقاد بر اينكه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين‏الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي‏نمايد،

با تأكيد بر اينكه ريشه كن كردن آپارتايد، اشكال مختلف نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار،  استعمارنو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور دولت‏ها لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‏باشد،

با تأييد بر اينكه تحكيم صلح و امنيت بين‏المللي، تشنج زدايي بين‏المللي، همكاري‏هاي متقابل دول صرف نظر از نظام‏هاي اجتماعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح كامل و به ويژه خلع سلاح اتمي تحت نظارت و كنترل دقيق و مؤثر بين المللي، تأكيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين كشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلال و همچنين احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي به مساوات كامل بين مردان و زنان كمك خواهد كرد،

با اعتقاد بر اينكه توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و برقراري صلح مستلزم شركت يكپارچه زنان در تمام زمينه‏ها در شرايط مساوي با مردان است،

با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، كه تاكنون كاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليدمثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه بطور كلي مي‏باشد،

با اطلاع از اينكه تغيير در نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات كامل ميان زنان و مردان ضروري است،

با عزم بر اجراي اصول مندرج در اعلاميه محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اين گونه تبعيض‏ها در كليه اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق كرده‏اند:

کلیک کنید

نظرات - (0)

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده


کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر کننده

حقوق بشر  > ایران  - مصوب 10 دسامبر ١٩٨۴

کشورهای عضو این کنوانسیون

با عنایت به این که مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسایی حقوق مساوی و غیر قابل واگذاری برای کلیه اعضای جامعه بشریت زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

با قبول این که حقوق مزبور از کرامت ذاتی انسانی سرچشمه می گیرد

با درنظر گرفتن تکلیفی ک کشورهابر اساس منشور، به ویژه ماده ۵۵ آن به منظور ارتقای احترام همه جانبه به حقوق بشر وآزادی های اساسی و نیز رعایت آنها به عهده گرفته اند.

با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، درخصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد

همچنین با در نظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی که در تاریخ نهم دسامبر ١٩٧۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است

با عزم به کاراتر ساختن تلاش های معمول در جهت از میان برداشتن شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سراسر دنیا، مراتب زیر را مورد توافق قرار داده اند:

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید

 

نظرات - (0)

دستور کار نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل


نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از 27 فوریه تا 23 مارس برگزار خواهد شد.

برای ملاحظه دستور کار این نشست کلیک نمایید.

نظرات - (0)

گزارش دبیرکل سازمان ملل به نشست مجمع عمومی در مورد حقوق بشر ایران


دبیرکل سازمان ملل، برابر وظیفه ای که قطعنامه مصوب مجمع عمومی بر عهده وی گذاشته است، امسال نیز گزارشی را به اجلاس شصت و ششم مجمع ارائه نمود.

برای ملاحظه متن گزارش کلیک نمایید.

 

نظرات - (0)

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران؛ ارائه شده به نشست جدید مجمع عمومی سازمان ملل


احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر مربوط به ایران که در اواسط تابستان سال 1390 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد، در پاییز سال جاری، اولین گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

برای ملاحظه متن گزارش کلیک نمایید.

نظرات - (0)