سازمانهای بین المللی و حقوق بشر

دستور کار نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل


نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از 27 فوریه تا 23 مارس برگزار خواهد شد.

برای ملاحظه دستور کار این نشست کلیک نمایید.

نظرات - (0)

گزارش دبیرکل سازمان ملل به نشست مجمع عمومی در مورد حقوق بشر ایران


دبیرکل سازمان ملل، برابر وظیفه ای که قطعنامه مصوب مجمع عمومی بر عهده وی گذاشته است، امسال نیز گزارشی را به اجلاس شصت و ششم مجمع ارائه نمود.

برای ملاحظه متن گزارش کلیک نمایید.

 

نظرات - (0)

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران؛ ارائه شده به نشست جدید مجمع عمومی سازمان ملل


احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر مربوط به ایران که در اواسط تابستان سال 1390 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد، در پاییز سال جاری، اولین گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

برای ملاحظه متن گزارش کلیک نمایید.

نظرات - (0)