زندان و حقوق بشر

اصول و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در رفتار با زن زندانی


مهمترین استاندارد رفتاری خاص زنان زندانی که در شکل حمایت از این گروه اسیب پذیر خود را نمایان می سازد ، حقوق بهداشتی زنان زندانی به ویژه حمایت از زنان زندانی در مقابل ایدز میباشد

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)

ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍بس در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌


ایراد هایی که بر زندان وارد است در قوانین کیفری اسلام وجود ندارد .زیرا بنا به امار های دقیق استاد عبدالقادر عوده ، مجازات دو سوم مجموع گناهان در شریعت اسلام از طریق قصاص و یا پرداخت دیه یا تازیانه تعیین شده است و بعد از کسر دو سوم ، یک سوم از مجموع گناهان باقی میمیاند اول تخلفات مهم و سنگین و دوم جرایم کوچک و ساده.

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)

لزوم جبران خسارت از زندانیان بی‌گناه در حقوق كیفری ایران


این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ایی در دو بخش نظری و کاربردی لزوم جبران خسارت از زندانیان بی گناه را مورد بررسی قرار میدهد(هدف پزوهش ، شناسایی حقوق متهمین بی گناه متعاقب صدور حکم براِِیت یا قرار منع تعقیب در قوانین موضوعه و ضرورت توجیه مسولیت دولت در قبال زندانیان بیگناه که بازداشت آنها بلا وجه تلقی شده است ، میباشد.)

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)

حقوق زندانیان از منظر حقوق بین الملل


در این پایان نامه سعی خواهد شد با الهام از اسناد مختلف بین المللی و با شیوه ای ابتکاری ، اصول و استاندارد های جهانی رفتار با یک فرد محبوس به صورت جامع و طبقه بندی شده جمع آوری شود.

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)

مطالعه تطبیقی قواعد حقوق بشر با مقررات اجرایی در زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی


در هر جامعه افرادی هستند که ناقض برخی از قوانین و مقررات بوده و متعرض حقوق دیگران میشوند.برای مجازات این افراد ضمانت اجراهایی وجود دارد که از جمله آنها حبس این افراد میباشد.موضوع این پایان نامه بررسی و شناخت این قوانین وحقوق وضع شده خم در کشور ایران و هم در جامعه بین المللی بوده .

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ گ‍وان‍ت‍ان‍ام‍و از دی‍دگ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر


فرضیه اصلی این پژوهش این است:آیا رفتاری که با زندانیان القاعده و طالبان میشود ، مطابق با پروتکل هاو کنوانسیون ها ی بین المللی، حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری است؟

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)

بررسی معیارهای حقوق‌بشر راجع به زندانیان در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل


این پژوهش با بررسی مجازات زندان و نقش دو گانه آن (جرم زایی و یا پیشگیری از تکرار جرم)ضمن بررسی منابع حقوق بشری راجع به زندانیان ، نظام حقوق بین الملل ونظام حقوقی ایران را در زمینه اجرای حقوق بشری زندانیان و همچنین نظارت بر معیار های حقوق بشر راجع به زندانیان را مورد تحلیل قرار میدهد.

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)

حبس و پیامد‌های آن


سلب آزادی افراد ممکن است به علل و اشکال مختلفی انجام شود گاه به لحاظ تسهیل در امر تحقیق و بازپرسی تا تعیین تکلیف فرد بازداشت شده وگاه به عنوان مجازات و کیفر عمل مجرمانه به کار میرود.سلب آزادی موقت برای تسهیل در رسیدگی ،جنبه احتیاطی و تامینی داشته در حالی که سلب آزادی به عنوان مجازات پس از اثبات بزهکاری و به موجب رای دادگاه صورت میگیرد.

نیم نگاهی به پایان نامه

نظرات - (0)