زندان و حقوق بشر

توسعه سوادآموزی در زندان‌ها با هدف پیشگیری از بازگشت فرد به چرخه جرم


رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: تامین سلامت جسمی و روحی زندانیان و توسعه سواد آموزی در زندان‌ها با هدف پیشگیری از بازگشت مجدد فرد به چرخه جرم انجام می شود.

مشاهده مطلب

نظرات - (0)

رییس سازمان زندان‌ها: تا حد امکان از قوانین حبس‌زا دوری شود


رییس سازمان زندان‌ها گفت: امروز کمک به نیازهای زندان‌ها یک ضرورت است؛ چرا که این اقدام در نهایت کمک به امنیت جامعه است.

مشاهده مطلب

نظرات - (0)

رییس سازمان زندان‌ها: تا حد امکان از قوانین حبس‌زا دوری شود


رییس سازمان زندان‌ها گفت: امروز کمک به نیازهای زندان‌ها یک ضرورت است؛ چرا که این اقدام در نهایت کمک به امنیت جامعه است.

مشاهده مطلب

نظرات - (0)