دوشنبه 20 آذر 1391

قرائت پیام بانکی مون در همایش بزرگداشت روزجهانی حقوق بشر در تبریز

قرائت پیام بانکی مون در همایش بزرگداشت روزجهانی حقوق بشر در تبریز

پیام بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

(10 دسامبر 2012)

پیام بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر(10 دسامبر 2012) پیامی صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی ،  در این پیام که در همایش بزرگداشت روزجهانی حقوق بشر در تبریز قرائت شد حق مشارکت و حقوق وابسته به آن شامل آزادي بيان و عقيده، حق تشکيل اجتماعات و انجمن هاي صلح آميز را مورد تاکيد قرارداد.

وي در ادامه اين پيام گفت: هر فرد حق دارد شنيده شود و تصميماتي را شکل دهد که بر جامعه وي اثرپیام بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر دارد. حرمت اين حق دراعلاميه جهاني حقوق بشر نگاه داشته شده و به گونه اي کامل در حقوق بين الملل به ويژه در ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ادغام گرديده است.

وي تاکيد کرد: طي قرن گذشته، ما پيشرفت غير قابل انکاري در مسيرشمول داشته ايم.

دبيرکل سازمان ملل در ادامه يادآور شد " طي قرن گذشته، ما پيشرفت غير قابل انکاري در مسيرشمول داشته ايم" و تصريح کرد: در عين حال گروه ها و افراد زيادي با موانع بسياري رو به رو هستند. زنان تقريبا در همه جا حق راي دارند، اما عمدتا در پارلمان ها و فرايند صلح، در مقام هاي ارشد دولتي و هئيت مديره شرکت ها، همچنين در سايرمقام هاي تصميم گيري حضور شان کم رنگ است. مردم بومي غالبا مواجه با تبعيضي هستند که مانع ارائه فرصت به آنان مي شود تا بتوانند از حقوق تضمين شده خود بهره ببرند يا اين امر مانع از توجه به وضعيت آنان مي شود. اقليت هاي مذهبي و بومي، همچنين مردم داراي معلوليت يا آناني که نگاه جنسي يا عقايد سياسي متفاوتي دارند، غالبا از مشارکت در نهاد ها و فرايندهاي مهم منع مي شوند. نهاد ها وگفتمان هاي عمومي بايد نماينده جوامع با همه تنوع و گوناگوني هاي آنها باشند.

وي افزود: به گونه اي کلي، در تعدادي از مناطق جهان، ما شاهد تهديد هاي هشدار دهند عليه دستارودهايي هستيم که به سختي در حکومت هاي مردم سالار به دست آمده اند. در برخي کشورها گروه هاي جامعه مدني با فشارها و محدوديت هاي فزاينده رو به رو هستند. قوانيني وضع گرديده اند که به ويژه سازمان هاي جامعه مدني را هدف قرار مي دهند و موجب مي شوند تقريبا فعاليت هاي آن ها غير ممکن گردد. قهرمانان مردم سالاري با اقدامات خصمانه مواجه شده اند. اين عقب گرد براي همگي ما دردسر سازمي شود.

بان کي مون افزود: همواره حتي در کشور هاي داراي سوابق درخشان، محلي براي پيشرفت وجود دارد. هيچ کشوري در زمينه تضمين اينکه تمامي ساکنان آن در امور همگاني مشارکت کامل داشته باشند شامل حق انتخاب شدن براي تصدي مناصب عمومي و دسترسي برابر به خدمات عمومي، موفق نبوده است. مقرر کردن حقوق نوين يا حذف قوانين ناعادلانه همواره کافي نيست. غالبا تبعيض در عمل وجود دارد، موانع و ذهنيت ها هستند که به سختي مي شود بر آن ها غلبه کرد.

وي در ادامه گفت: گروه هاي جامعه مدني فعال يکي از راه حل ها براي رفاه و عملکرد هر ملتي هستند و سازمان ملل متحد اقدامات موجب سرکوبي سازمان هاي مردم نهاد را محکوم مي نمايد. به همين دليل در اين روز حقوق بشر، ملل متحد حق مشارکت و حقوق وابسته به آن شامل آزادي بيان و عقيده، همچنين حق تشکيل اجتماعات و انجمن هاي صلح آميز را مورد تاکيد قرار مي دهد.

دبيرکل سازمان ملل در پايان خاطرنشان کرد: حقوق بين الملل روشن است؛ بدون در نظر گرفتن اينکه چه کسي هستيد يا کجا زندگي مي کنيد، نداي شما به حساب مي آيد. در اين روز اجازه دهيد متحد شويم تا از اين حق دفاع نمائيم که اين ندا به گوش برسد.