دوشنبه 13 آذر 1391

حضور هیئت امنا و جمعی از همیاران حقوق بشر در همایش بسیج حقوقدانان

عکس :

 

حضور جمعی از اعضای هیئت امنا دفترمنطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی

و جمعی از همیاران حقوق بشر تبریز در همایش بسیج حقوقدانان

حضور جمعی از اعضای هیئت امنا دفترمنطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی و جمعی از همیاران حقوق بشر تبریز در همایش بسیج حقوقدانان

حضور جمعی از اعضای هیئت امنا دفترمنطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی و جمعی از همیاران حقوق بشر تبریز در همایش بسیج حقوقدانان

حضور جمعی از اعضای هیئت امنا دفترمنطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی و جمعی از همیاران حقوق بشر تبریز در همایش بسیج حقوقدانان