مبانی نظری حقوق بشر

انسان شناسان چرا در مقوله حقوق بشر نیز ورود می کنند؟

 

به این پرسش در ماخذ زیر پاسخ کوتاهی داده شده است.

 

ادامه مطلب

شنبه 28 آبان 1390

مقاله ای مفصل در مورد انسان شناسی فرهنگی /حقوق بشر

 

این مقاله نکات قابل تاملی در حیطه انسان شناسی وفرهنگ و حقوق بشر ارائه نموده که برای علاقمندان به موضوع قابل توجه است.برای ملاحظه متن مقاله کلیک نمایئد.

 

ادامه مطلب

شنبه 28 آبان 1390

آ شنائی با سه نمونه از برگزاری دوره آموزشی در حیطه انسان شناسی وحقوق بشر

برای بسیاری از علاقمندان به مبانی نظری مباحث حقوق بشر ممکن است این پرسش مطرح شود که در قلمرو انسان شناسی وحقوق بشر چه مواردی را در سطح مراکز علمی دنیا می خوانند؟ برای اطلاع از پاسخ این پرسش سه نمونه از دوره های آکادمیک مزبور عینا تقدیم می شود .یاد آوری می نماید که این برنامه ها جدید نیست ومربوط به گذشته است ولی برای آشنائی مخاطب قابل توجه است.

نمونه اول 

نمونه دوم  

نمونه سوم

جمعه 27 آبان 1390

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط