مبانی نظری حقوق بشر

بیوتکنولوژی و کرامت انسانی

بیوتکنولوژی و کرامت انسانی

در این مقاله ،نویسندگان برخی  موارد معاصر که در آن بیوتکنولوژی به کار گرفته شده است ،جائیکه پیامد های جهانی داشته است،و جائیکه بحث قابل توجهی وجود داشته است را بازنگری می کنند.

نویسندگان استدلال می کند که مفهوم کرامت ،که در مرکز چنین اسنادی از قبیل اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر 2005, اعلامیه جهانی اطلاعات ژنتیک بشری 2003 ،و اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق  بشر 1997 نهفته است دردر درگیری در اتخاذ  تصمیم در رابطه با ارزیابی  اخلاق بیوتکنولوژی در مقیاس جهانی، مفید است .

کلید واژه ها :

بیوتکنولوژی ،کرامت ،ملل متحد ،یونسکو،جهانی شدن ، اخلاق،حق ثبت ژن ، مالکیت بر خود

رجوع کنید به :

Self-ownership

دوشنبه 27 خرداد 1392

یونسکو ،فلسفه و حقوق بشر

یونسکو ،فلسفه و حقوق بشر

مجله SAGE ،19 آوریل 2012

برای یونسکو بسیار مهم است تا حداقل یک بار در سال درباره مسائلی که اساس گفنگوی زمان ما را تشکیل می دهد بحث کند .به خاطر ساختار معرفت شناسی آن و از طریق سنت انتقادی و هستی شناسی آن ، فلسفه رابطه بسیار نزدیکی به موجودیت انسان و همزیستی دارد.

نمی توان بودن در این دنیا را بدون دانستن آنچه در اطراف ما می گذرد و بدون دانستن اینکه به چه صورت یک رابطه با پیرامون خود ایجاد کنیم بپذیریم.

یونسکو در مرحله خاصی از تاریخ ، زمانیکه فرهنگ بشری از شکت خود رنج می برد پدید آمد. به عنوان یک  سازمان بین دولتی به وجود آمده است ، اما اساسا بیشتر به عنوان مهد تولد یک فرهنگ جدید ،علم یک شروع جدید و  دربردارنده فلسفه تصور می شود.

در لینک مربوطه

دوشنبه 27 خرداد 1392

حیطه فعالیت

انعکاس اخبار وداده های علمی مربوط به مباحث هستی شناسی وحقوق بشر،مباحث معرفت شناسی وحقوق بشر،مباحث انسان شناسی وحقوق بشر،مباحث فلسفی حقوق بشر،بررسی برخی مفاهیم کلیدی و محوری در مطالعات حقوق بشر از قبیل کرامت انسانی،برابری،حق،حقیقت و موارد مشابه در این وبلاگ انجام می شود.امید است دوستان فعال در هر یک از زمینه های یادشده مشارکت موثری برای تقویت گفتمان علمی مربوط به قلمرو مبانی نظری حقوق بشر از خود نشان دهند.

بایگانی مطالب

بایگانی موضوعی

پیوندهای مرتبط